Rectificatie

Herinrichting Kuikenstraat

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeente Drogenbos
Nationaal identificatienummer
GD
Postadres
Grote Baan 222
Plaats
Drogenbos
Postcode
1620
NUTS-code
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Stijn Heremans
Telefoon
+32 23338510
E-mail
stijn.heremans@drogenbos.be
Fax
+32 23313521

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.drogenbos.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Herinrichting Kuikenstraat

Referentienummer: Gemeente Drogenbos-PPP056-1127/7006/865.11-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233220 - Wegdekwerkzaamheden voor wegen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

22-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-532391

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 208-430559

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 28-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Er werden verschillende detailtekeningen, profielen aan het dossier toegevoegd.