Gewestelijke Overheidsdienst Brussel - Brussel Mobiliteit - BUV - Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN SLECHTZIENDEN

De raamovereenkomst geregelde de door onderhavig bijzonder bestek opdracht omvat alle leveringen, diensten en werken die in hun beginselen in onderhavig bijzonder bestek vermeld staan en die nader zijn uiteengezet in de beschrijvende meetstaat, evenals in alle andere contractuele bescheiden.
Deze raamovereenkomst wordt met één enkele aannemer afgesloten.
De aanneming omvat niet:
• de elektrische, elektromechanische en thermische uitrustingen van de kunstwerken, behalve indien het in de beschrijvende of samenvattende meetstaten anders staat vermeld;
• de werken voor "definitieve verplaatsing" van kabels en leidingen die aan concessiehouders van de ondergrond toebehoren, behalve indien het in de beschrijvende of samenvattende meetstaten anders staat vermeld.

Publicatiedatum
06-12-2016
Deadline
18-01-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45316200 - Installeren van signalisatie-uitrusting
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel - Brussel Mobiliteit - BUV - Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer
Postadres
Vooruitgangsstraat 80, bus 1, 1035 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Vancraenbroeck Eric Paul

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Artikel 65, §1: Raadpleging via elektronische weg :
De aanbestedende overheid zal zelf, via elektronische raadpleging van de federale databanken die beschouwd worden als authentieke bronnen (federale informaticatoepassing «DIGIFLOW»), de volgende inlichtingen of documenten verzamelen:
• Voor de inschrijvers die personeel tewerkstellen dat onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid: de inlichtingen of documenten m.b.t. het attest van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
• Voor de Belgische inschrijvers:
- het attest van niet-faillissement,
- het attest waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is met de betaling van zijn belastingen,
De andere vereiste documenten en inlichtingen voor de kwalitatieve selectie zullen door de inschrijvers zelf voorgelegd worden.
Artikel 65, §2: Voorleggen van de vereiste dokumenten :
De kandidaat of de inschrijver is er aan gehouden de vereiste inlichtingen en documenten voor te leggen zelfs wanneer hij deze reeds heeft bezord in de loop van een andere procedure georganiseerd door dezelfde Aanbestedende overheid.
Artikel 66, §4: Impliciete verklaring op erewoord :
Door het indienen van zijn offerte, verklaart de inschrijver dat hij zich niet in een van de uitsluitingscriteria bevindt zoals bedoeld in het artikel 66 van het K.B. van 16 juli 2012.
Teneinde te voldoen aan de toegangsvoorwaarde bedoeld in artikel 66, §2, 5° van het K.B. van 16 juli 2012, dient de inschrijver die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie dan België tewerkstelt en dat niet beoogd is door artikel 67, § 1 van het K.B. van 16 juli 2012 een attest in te dienen afgeleverd door de bevoegde buitenlandse overheid waaruit blijkt dat hij aan zijn sociale verplichtingen heeft voldaan in de zin van artikel 67, § 2 van het K.B. van 16 juli 2012.
Teneinde te voldoen aan de toegangsvoorwaarde bedoeld in artikel 66, §2, 6° van het K.B. van 16 juli 2012, dient de niet-Belgische inschrijver een attest in te dienen afgeleverd door de bevoegde buitenlandse overheid waaruit blijkt dat hij in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de fiscale bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
De Aanbestedende overheid onderzoekt de juistheid van deze impliciete verklaring op erewoord in hoofde van de inschrijver wiens offerte als beste gerangschikt is. Daartoe en in het geval dat de Aanbestedende overheid de nuttige inlichtingen niet kan verkrijgen via elektronische weg (Federale informaticatoepassing "digiflow"), vraagt hij de betrokken inschrijver om hem zo snel mogelijk en binnen de vooropgestelde termijn, de inlichtingen of documenten te leveren die toelaten zijn persoonlijke toestand na te gaan.
Opmerkingen :
1. Voor de offertes ingediend door tijdelijk handelsvennootschappen of feitelijke verenigingen, moet elke deelgenoot afzonderlijk bewijzen dat hij zich niet in een "toestand van uitsluiting" bevindt. Bijgevolg is de beschikking over de impliciete verklaring op erewoord waarvan sprake is van toepassing voor elk lid van de tijdelijke handelsvernnoostschap. De uitsluiting van een van de deelgenoten maakt de offerte van de tijdelijke handelsvennootschap of de tijdelijke vereniging nietig (omzendbrief 10.02.98)
2. Indien de AO na verificatie veststelt dat de impliciete verklaring op erewoord, op de uiterste datum van ontvangst van de offertes, niet of niet meer overeenstemt met de persoonlijke toestand van de geselecteerde inschrijver, dan wordt/kan de inschrijver worden uitgesloten.
In dit geval maakt de AO een nieuwe rangschikking op, rekening houdend met de offerte die onmiddellijk na deze van de uitgesloten inschrijver is gerangschikt, en zal ze de persoonlijke situatie nagaan van de op die manier nieuwe gerangschikte inschrijver, enzovoorts, indien dit nodig is.
Artikel 67: Sociale zekerheid :
De buitenlandse Inschrijver moet voldoen aan de kwalitatieve selectievoorwaarden die bevestigd worden door de volgende documenten die verplicht aan de offerte worden toegevoegd:
het door de buitenlandse bevoegde overheid, volgens het geval, opgemaakte attest waaruit blijkt dat de aannemer in regel is inzake sociale verplichtingen volgens het artikel 67, § 2 van het K.B. van 16 juli 2012.
Artikel 73: Erkenning :
De Inschrijver moet voldoen aan de kwalitatieve selectievoorwaarden die bevestigd worden door de volgende documenten die bij de offerte worden gevoegd:
• hetzij het bewijs van zijn erkenning als Aannemer van werken voor de uitvoering van werken van categorie C3 en van de klasse die overeenstemt met het bedrag van de offerte (klasse 2 volgens de raming van de Aanbestedende Overheid);
• hetzij het bewijs van een gelijkwaardige erkenning voortvloeiend uit zijn inschrijving op een officiële lijst van erkende Aannemers in een andere lidstaat van de Europese Gemeenschappen alsook uit eventuele aanvullende bescheiden;
• hetzij vervangende bewijsstukken vereist overeenkomstig het artikel 3 § 1, 2° van de wet van 20 maart 1991, betreffende de erkenning van aannemers van werken (cf. artikel 1 van het ministerieel besluit van 27 september 1991);
Een inschrijver kan zich beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten. In dat geval, toont hij de aanbestedende overheid dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen, door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de inschrijver dergelijke middelen ter beschikking te stellen. Op deze entiteiten is artikel 66 van het K.B. van 16 juli 2012 toepasselijk.
Een inschrijver kan zich niet beroepen op de draagkracht van andere entiteiten wanneer aan deze laatste het toegangsrecht is ontzegd op grond van artikel 21 van de wet van 15 juni 2006.