NMBS - Directie Stations - B.ST.5O
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Station Noorderkempen. Bijkomende parking ten noorden van het station

Kandidatuurstelling voor volgende werken:
Station Noorderkempen. Bijkomende parking voor ca. 298 wagens ten noorden van het station
De werken omvatten het verharden van het parkeerterrein en de bijkomende omgevingsaanleg.

Publicatiedatum
08-12-2016
Deadline
20-01-2017 om 16:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
NMBS - Directie Stations - B.ST.5O
Postadres
Stationsplein 2, 3500 Hasselt, BE
Contactpunt(en)
De heer Frank Thyssen, Eerste Ingenieur, Afdelingschef

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

1) De aannemer dient aan te tonen dat hij, ofwel ingeschreven is in de Belgische Kruispuntbank der
ondernemingen ofwel dat hij een gelijkwaardige inschrijving heeft in een ondernemingsbank in zijn land
van herkomst ofwel dat hij een vraag van inschrijving heeft gericht aan de Belgische Kruispuntbank van
Ondernemingen;
2) Voor tijdelijke ondernemingen of tijdelijke vennootschappen dient minimaal een intentieverklaring
ondertekend door elk lid van de toekomstige (tijdelijke) vennootschap bijgevoegd te worden

Economische en financiële draagkracht

Geldig attest, afgeleverd door het organisme van de sociale zekerheid waarbij de inschrijver aangesloten is en waaruit blijkt dat hij in orde is met de stortingen van zijn bijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.

Vakbekwaamheid

De aannemer, Belgisch of buitenlander, die zich kandidaat stelt of die een offerte wenst in
te dienen moet aan de aanbestedende overheid het volgende voorleggen:
- voor de Belgische ondernemers: een certificaat dat bewijst dat de kandidaat erkend wordt in de
categorie C minimaal klasse 3 of een volledig dossier dat bewijst dat de kandidaat voldoet aan de voorwaarden van de erkenning in de vereiste categorie en klasse
- voor de buitenlandse ondernemers afkomstig van een andere lidstaat van de Europese Unie:behalve de twee voornoemde mogelijkheden, kunnen de kandidaten het bewijs sturen van hun inschrijving op de officiële site
van de erkende ondernemers van
hun land waar ze zijn gevestigd; in dit geval moet hij bij zijn kandidatuur een volledig dossier voegen dat bewijst dat hij in een gelijkwaardig systeem voldoet aan de voorwaarden van onze erkenning in de vereiste (sub)
categorieën en klasse.