IMEC VZW
Rectificatie

De uitvoering van de technieken voor de hookup van circa 106 toestellen - Energyville

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
IMEC VZW
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Kapeldreef 75
Plaats
Leuven
Postcode
3001
NUTS-code
BE242 - Arr. Leuven
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 486218827
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://www.imec-int.com/en/home

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=281824

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

De uitvoering van de technieken voor de hookup van circa 106 toestellen - Energyville

Referentienummer: IMEC VZW-EVII-hook up-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45300000 - Installatiewerkzaamheden in de bouw

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Het betreft een opdracht voor werken. Deze administratieve bepalingen gelden voor de twee percelen die behoren tot dit werk.
Het betreft alle werken, leveringen en prestaties die nodig zijn voor:
De uitvoering van de technieken voor de hookup van circa 106 toestellen, verdeeld over 2 percelen:
Perceel 1 = werktuigkundige installaties;
Perceel 2 = elektriciteit.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

08-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-525261

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 03-08-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
28-08-2017
Te lezen:
31-08-2017

Overige nadere inlichtingen

Termijn voor ontvangst van inschrijvingen wordt aangepast naar 31/08/2017, 13:00 u.