Rectificatie

Heraanleg Charles Wellensplein, Dorpsstraat en Fagnoulestraat

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeente Lummen
Nationaal identificatienummer
BE0207468350
Postadres
Gemeenteplein 13
Plaats
Lummen
Postcode
3560
NUTS-code
BE221 - Arr. Hasselt
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Marijke Brams
Telefoon
+32 13390424
E-mail
overheidsopdrachten@lummen.be
Fax
+32 13390591

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.lummen.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Heraanleg Charles Wellensplein, Dorpsstraat en Fagnoulestraat

Referentienummer: R/4126

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45230000 - Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

12-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-533879

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 07-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
14-12-2017 11:00
Te lezen:
20-12-2017 11:00

Overige nadere inlichtingen

Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar woensdag 20 december 2017, 11.00. Meetstaat werd aangepast (posten 30, 31, 157, 176 en 177) Offerteformulier werd toegevoegd aan opdrachtdocumenten