Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
Aankondiging van een opdracht

Rioleringswerken en verbindend fietspad langs de N21 (Haacht - Rotselaar)

Rioleringswerken en verbindend fietspad langs de N21 (Haacht - Rotselaar)

Publicatiedatum
15-10-2015
Deadline
23-11-2015 om 13:30
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
Postadres
Diestsepoort 6 bus 81, 3000 Leuven, BE
Contactpunt(en)
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van opdrachtnemer van werken, tonen de inschrijvers hun financiële en economische draagkracht aan met het volgende document / de volgende documenten:
- passende bankverklaringen, conform bijlage 3 van het KB Plaatsing;

Vakbekwaamheid

Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemers van werken, tonen de inschrijvers hun technische bekwaamheid aan met de volgende referentie(s):
o een lijst van de belangrijkste werken uitgevoerd vijf jaar voorafgaand aan de aankondiging van deze opdracht, waaruit zijn ervaring in de bedoelde materie moet blijken en die worden gestaafd met getuigschriften van goede uitvoering. De lijst bevat minstens drie werken waarvan het bedrag van de opdracht minstens 500.000 euro bedraagt. Deze getuigschriften vermelden:
- de inhoud van de opdracht;
- het bedrag van de opdracht;
- de uitvoeringsperiode van de opdracht;
- de naam en contactgegevens van een contactpersoon bij het bedrijf, de instelling of de organisatie waarvoor de opdracht werd verricht;
- of de werken werden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en of ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht.
Meer bepaald dienen de volgende referenties voorgelegd te worden:
- referenties omtrent gelijksoortige opdrachten met uitvoering van asfalt- en betonverhardingen, zowel qua omvang (min. 2000 m²) als qua uitvoeringstermijn, uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar. De referenties worden gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering ondertekend door de opdrachtgever.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 6, Categorie: C