Rectificatie

Volledige heraanleg Vilvoordsesteenweg tussen nummer 152 en de Budabrug te Neder-Over-Heembeek en de aanleg van 2 beveiligde oversteken voor voetgangers en fietsers

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit, Directie Projecten Wegen
Nationaal identificatienummer
0316.381.039_17422
Postadres
Vooruitgangstraat 80/1
Plaats
Brussel
Postcode
1035
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
ir Eric Monami-Michaux, Directeur
Telefoon
+32 22042224
E-mail
emonami@sprb.brussels
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=330120

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Volledige heraanleg Vilvoordsesteenweg tussen nummer 152 en de Budabrug te Neder-Over-Heembeek en de aanleg van 2 beveiligde oversteken voor voetgangers en fietsers

Referentienummer: DAA-BMB/DPT-DPW/P18.008-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233140 - Wegwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

De onderhavige opdracht van werken betreft:De opbraak en volledige heraanleg van de Vilvoordsesteenweg tussen nr 152 en de Budabrug. De opdracht omvat ook de aanleg van 2 beveiligde oversterken ter hoogte van de Drie Gatenstraat en de bushalte “Linkeroever”. De opbraak omvat ook het verwijderen van de bestaande fundering en het rooien van enkele bomen en struikgewas.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

11-02-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-502885

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 16-01-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Verduidelijkingen van posten en waarden van posten met te verantwoorden sommen aangevuld

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1833 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!