Rectificatie

Allerlei ingrepen en onderhoud van beperkte omvang met het oog op het verbeteren van de verkeersveiligheid: Antwerpen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Tim Jochems
Telefoon
+32 32246881
E-mail
tim.jochems@mow.vlaanderen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=288894

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=288894

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Allerlei ingrepen en onderhoud van beperkte omvang met het oog op het verbeteren van de verkeersveiligheid: Antwerpen

Referentienummer: AWV A'pen-X10-D121-56_1M3D8E-17-48-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233120 - Wegenbouwwerken

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

In deze aanneming worden op verschillende locaties kleine ingrepen of onderhoudswerken van beperkte omvang uitgevoerd met het oog op het verbeteren van de verkeersveiligheid in het wegendistrict Antwerpen.
Het betreft een stock-overeenkomst.
De opdracht omvat hoofdzakelijk:
 De uitvoering van allerhande werken volgens de posten van de prijslijst (inclusief alle leveringen en verrichtingen die nodig zijn voor het uitvoeren van deze werken)
 Het wegnemen en herplaatsen van bestaande signalisatie waar noodzakelijk
 De installatie, instandhouding en de verwijdering van de nodige signalisatie
 Het reglementair verwijderen van alle afval afkomstig van de uitgevoerde werken
 Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

20-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-531779

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 19-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
20-11-2017
Te lezen:
21-11-2017

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
20-11-2017
Te lezen:
21-11-2017

Overige nadere inlichtingen

Wegens een incident in e-tendering wordt de opening een dag uitgesteld naar 21/11/2017 op 11u25

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2345 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!