Aankondiging van een opdracht

GOEDEREN - OPROEP VAN PROJECTONTWIKKELAARS VOOR DE ONTWIKKELING VAN EEN GEMENGD VASTGOEDPROJECT VAN ONGEVEER 21.000 M²

Beperkte offerteaanvraag voor een promotieopdracht van werken met als voorwerp het ontwerp, de realisatie, de financiering en de commercialisering van een duurzaam gemengd vastgoedproject met een programma dat qua bestemmingen en oppervlakten beantwoordt aan de verkavelingsvergunning die drie kavels bevat.
Kavel 1:
- maximum 9.765 m² geconventioneerde woningen
- maximum 1.180 m² gelijkvloerse polyvalente ruimten, waaronder een crèche van 680 m² op het Grondelsplein in het kader van het EFRO-programma 2014-2020
Kavel 2:
- maximum 4.440 m² geconventioneerde woningen
- minimum 1.124 m² polyvalente ruimten op de eerste niveaus binnen de in de verkavelingsvergunning gedefinieerde bouwhoogte
Kavel 3:
een multifunctioneel gebouw met:
- minimum 1.150 m² voor productieactiviteiten op het gelijkvloers
- maximum 1.520 m² woningen tegen vrije prijs (dat is maximum 50 % van de oppervlakte van de verdiepingen)
- minimum 1.520 m² voor economische activiteiten (productieactiviteiten, kantoren, voorzieningen, handelszaken, hotel) (dat is minimum 50 % van de oppervlakte van de verdiepingen)
Deze opdracht omvat eveneens:
- de bouwrijpmaking van de site. Onder bouwrijpmaking wordt verstaan: alle aansluitingen van het project op de verschillende netten (water, elektriciteit, gas, telefoon en riolering) voorzien;
- de aanleg van een private weg;
- de afbraak van de bestaande gebouwen.
Onder geconventioneerde woningen moet worden verstaan: woningen gesubsidieerd volgens de voorwaarden van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2013 betreffende de uitvoering van de stadsvernieuwingsopdrachten van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
(BS 24/10/2013).
De aanbestedende overheid is eigenaar van de percelen van het huizenblok tussen de spoorweg, de Grondelsstraat, de Goederenstraat en de Tweestationsstraat in 1070 Brussel (Anderlecht) met een kadastrale oppervlakte van 6.784 m².
De opdracht omvat eveneens het participatieproces met de buurtbewoners en/of toekomstige bewoners.
Voor een beschrijvende fiche van het project: zie bijlage.

Publicatiedatum
13-10-2016
Deadline
10-01-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45210000 - Bouwen van gebouwen
66100000 - Diensten op het gebied van banken en investeringen
70110000 - Projectontwikkelaarsdiensten
71222000 - Diensten door architectenbureaus voor buitenvoorzieningen
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Werken - Ontwerp en uitvoering
Procedure
Niet-openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
citydev
Postadres
Gabrielle Petitstraat 6, 1080 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Renneboog Nathalie

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: Tussen 38000000.00 EURen 42000000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door het kandidaatsformulier (zie bijlage) in te vullen en te ondertekenen, verklaart de kandidaat-promotor op erewoord:
• zich niet in een van de uitsluitingsgevallen bedoeld in artikel 61, §1 en § 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 te bevinden,
• in het bezit te zijn van onderstaande documenten en verbindt hij zich ertoe die op eenvoudig verzoek van de aanbestedende overheid binnen de 10 dagen te bezorgen (deze documenten zullen worden opgevraagd ingeval de kandidaat voor selectie in aanmerking komt). Voor de documenten waarvoor uitdrukkelijk vermeld is dat de aanbestedende overheid ze via Digiflow zal verifiëren, verklaart hij op erewoord in orde te zijn.
De kandidaat-promotor en elk lid van het projectontwerpersteam moeten de volgende stukken bij de kandidatuur voegen:
• het attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid,
• het attest niet-faillissement, afgeleverd door de Kruispuntbank van ondernemingen (KBO),
• het attest van de FOD Economie betreffende de directe belastingen.
De Belgische kandidaat:
Aangezien citydev.brussels via elektronische middelen kosteloos toegang heeft tot de bovenstaande inlichtingen of documenten, die haar binnen de grenzen van artikel 60, § 1 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 in staat stellen de persoonlijke situatie en de bekwaamheid van de kandidaten na te gaan, zal zij deze documenten zelf opvragen. De Belgische kandidaat wordt er bijgevolg van vrijgesteld deze inlichtingen mee te delen of documenten voor te leggen.
De buitenlandse kandidaat:
Aangezien citydev.brussels niet kosteloos toegang heeft tot de inlichtingen die haar in staat stellen om de persoonlijke situatie van de buitenlandse kandidaat na te gaan, moet die een certificaat bezorgen dat werd afgeleverd door de bevoegde instantie van het land van de betrokken kandidaat, waaruit blijkt dat hij:
• in orde is met zijn verplichtingen inzake het betalen van socialezekerheidsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is;
• in orde is met zijn verplichtingen inzake het betalen van zijn belastingen en taksen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is;
• niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden niet heeft gestaakt, geen gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of niet in een vergelijkbare toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen.
Alle kandidaten:
Aangezien citydev.brussels geen uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document kan opvragen op basis waarvan ze het toegangsrecht van de kandidaten wat betreft artikels 61, § 1 en § 2, 1°, 2° en 30 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 kan analyseren, moet de kandidaat dit voor alle entiteiten of alle leden van de kandidatuur bij zijn kandidatuur voegen.
De kandidaat-promotor (met inbegrip van de betrokken partijen als het om een tijdelijke vereniging gaat) moet ook de titel of de erkenning bezorgen op basis waarvan hij zijn beroep mag uitoefenen.
In het geval van een door meerdere natuurlijke of rechtspersonen gevormde vereniging zonder rechtspersoonlijkheid moet elke vennoot voldoen aan alle voorwaarden (met uitzondering van de voorwaarden betreffende de technische bekwaamheid en financiële draagkracht).
Het kandidaatsdossier moet de identiteit van alle vermoedelijke leden van de vereniging vermelden en de handtekening van al deze leden en de statuten en gegevens van de vennootschap bevatten alsook in voorkomend geval die van de leden van de tijdelijke vereniging.

Economische en financiële draagkracht

De kandidaat-promotor voegt bij zijn kandidatuur:
1. een verslag van de commissaris van de rekeningen waaruit blijkt dat de eigen middelen op het moment van de indiening van de kandidatuur minstens 1.000.000 euro bedragen;
2. de gecoördineerde statuten van de vennootschap(pen);
3. een brief van zijn bank (bijlage 3 bij het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011);
4. de samenstelling van het aandeelhouderschap van de vennootschap(pen).
Op straffe van uitsluiting van de kandidatuur moet elk lid van het projectontwerpersteam volgende documenten bezorgen: het bewijs van afsluiting van een verzekering beroepsrisico's BA (Burgerlijke Aansprakelijkheid) overeenkomstig de Belgische wettelijke en reglementaire voorschriften.
Erkenning in categorie D, klasse 8, voor het gedeelte "uitvoering” of een gelijkwaardige Europese erkenning, te staven door de aannemer.

Vakbekwaamheid

De kandidaat-promotor moet, op het moment van de kandidaatstelling, door de onderstaande middelen het bewijs leveren dat hij in zijn team minstens over de volgende bekwaamheden beschikt: zijn eigen bekwaamheden als projectontwikkelaar en die die vereist zijn voor de architect.
De verwachte bekwaamheden moeten worden aangetoond en er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de bekwaamheden met betrekking tot de uitvoering van de opdracht voor werken en de conceptuele bekwaamheden met betrekking tot de ontwerpfase.
Ieder ziet erop toe zijn bekwaamheden overeenkomstig de specificiteiten van een design&build-opdracht en de rolverdeling te doen gelden.
De kandidaat-promotor moet zijn bekwaamheden bewijzen aan de hand van de volgende documenten:
1. een open nota (maximaal 4 A4-pagina's) waaruit het volgende blijkt:
a) de redenen waarom hij meent dat hij en zijn team het meest geschikt zijn om het project te realiseren;
b) de methodologie die hij voorstelt toe te passen om de stedenbouwkundige, architecturale, technische en organisatorische kwaliteit van het gemengde project te verzekeren. De verduidelijking en argumentatie moeten gebeuren in het licht van het voorwerp van de opdracht, de context van de operatie en de specifieke eigenschappen van de opdracht;
c) de samenstelling van het team (projectontwikkelaar, aannemer, architect(en), diverse studiebureaus, veiligheids- en gezondheidscoördinator ...), met vermelding van:
o de rolverdeling aan de hand van een organogram;
o de natuurlijke of rechtspersonen die optreden als ontwerper voor de opmaak van het project en de opvolging van de uitvoering ervan, van de contractuele relaties tussen de partners van deze component (tijdelijke vereniging, onderaanneming ...);
o het soort opgerichte vereniging en de contractuele relaties tussen de verschillende partners (tijdelijke vereniging, combinatie met gezamenlijke aansprakelijkheid, combinatie met hoofdelijke aansprakelijkheid, onderaanneming ...);
o indien de personen die de opdracht zullen uitvoeren rechtspersonen zijn, vermeldt het organogram bovendien de namen en de gepaste beroepskwalificaties van de personen die belast zullen worden met de uitvoering van de opdracht;
De projectontwerper van de kandidaat moet voor alle aspecten van zijn opdracht en met betrekking tot de in het organogram aangeduide personen de studietitels, het bewijs dat zij hun beroep (architect ...) mogen uitoefenen en het curriculum vitae bezorgen;
d) de gemeenschappelijke visie van de teamleden en hoe ze elkaar aanvullen.
2. De referenties van de kandidaat-promotor:
de voorstelling van twee referenties (niet meer, niet minder) in het kader van de constructie van gebouwen waaruit blijkt dat de kandidaat-promotor in staat is deze promotieopdracht uit te voeren:
1. een referentie moet betrekking hebben op een nieuwbouwproject van collectieve woningen van minimaal 3.000 m²;
2. een referentie moet betrekking hebben op een gemengd nieuwbouwproject van minstens 3.500 m² met nieuwe woningen en een economische activiteit of economische activiteiten.
De twee referenties moeten verplicht tijdens de voorbije vijf jaar zijn opgeleverd.
Elk van de referenties wordt voorgesteld op maximum 4 A4-pagina's met de hieronder opgesomde punten 1 tot 11. De punten 12 tot 14 zijn bijlagen bij de voormelde 4 A4-pagina's.
Per referentie moeten de volgende elementen worden bezorgd:
1. een beschrijving van het project;
2. indien het project in vereniging werd geleid, een beschrijving van de exacte rol van de kandidaat in het team om de opdracht tot een goed einde te brengen;
3. een beschrijving van de middelen die zijn ingezet om de energieprestaties van het gebouw te verbeteren;
4. het geraamde en het uiteindelijke bedrag van de werken en de verantwoording van het eventuele verschil tussen de twee bedragen;
5. de constructieprijs (in euro exclusief btw per bruto bovengrondse m², exclusief terrassen, exclusief balkons en exclusief tuinen);
6. de gemiddelde verkoopprijs (euro exclusief btw per verkoopbare m²) per woningtype;
7. de datum van de voorlopige oplevering;
8. de opdrachtgever;
9. de plaats en de uitvoeringstermijn (studies en werf);
10. de verantwoordelijke voor de opvolging van het dossier;
11. illustraties aan de hand waarvan de kwaliteit kan worden beoordeeld;
12. het proces-verbaal van voorlopige oplevering (uitsluitend van de gemeenschappelijke delen);
13. de attesten van goede uitvoering voor de meest recente fase van het project:
13.a. indien het constructies voor een overheid betreft, bestaat de verantwoording in attesten uitgereikt of medeondertekend door de bevoegde instantie;
13.b. indien het constructies voor privépersonen betreft, moeten de prestaties worden geattesteerd door die personen;
14. een nota van maximum een pagina ter staving van de keuze van de referentie (verplicht): deze nota legt uit waarom de referentie relevant is in het kader van deze opdracht met de bedoeling de ervaring van de projectontwikkelaar inzake het voorwerp van de opdracht te doen gelden alsook zijn bekwaamheid om te beantwoorden aan de hieronder vermelde aspecten van urbaniteit, bewoonbaarheid, techniciteit en budget.
3. De referenties van de architect:
de voorstelling van twee referenties (niet meer, niet minder) in het kader van de constructie van gebouwen waaruit blijkt dat de architect in staat is deze promotieopdracht uit te voeren:
1. een referentie moet betrekking hebben op een nieuwbouwproject van collectieve woningen van minimaal 3.000 m²;
2. een referentie moet betrekking hebben op een nieuwbouwproject van minstens 3.500 m² met nieuwe woningen en een andere activiteit of andere activiteiten (die een substantieel deel van het project uitmaken).
De twee referenties moeten verplicht tijdens de voorbije vijf jaar zijn opgeleverd.
Voor de twee referenties moet de projectontwerper minstens verantwoordelijk geweest zijn voor de ontwerpopdracht. Voor een van de twee referenties moet de projectontwerper minstens verantwoordelijk geweest zijn voor een uitvoeringsopdracht, m.a.w. een volledige architectuuropdracht.
Elk van de realisaties wordt voorgesteld op maximum 4 A4-pagina's met de hieronder opgesomde punten 1 tot 9. De punten 10 tot 12 zijn bijlagen bij de voormelde 4 A4-pagina's.
Per referentie moeten de volgende elementen worden bezorgd:
1. een beschrijving van het project;
2. de opdracht van de architect (ontwerp, uitvoering);
3. een beschrijving van de middelen die zijn ingezet om de energieprestaties van het gebouw te verbeteren;
4. het bedrag van de werken;
5. de datum van de voorlopige oplevering;
6. de opdrachtgever;
7. de plaats en de uitvoeringstermijn (studies en werf);
8. de verantwoordelijke voor de opvolging van het dossier;
9. illustraties aan de hand waarvan de kwaliteit kan worden beoordeeld;
10. het proces-verbaal van voorlopige oplevering (uitsluitend van de gemeenschappelijke delen);
11. de attesten van goede uitvoering voor de meest recente fase van het project:
a. indien het constructies voor een overheid betreft, bestaat de verantwoording in attesten uitgereikt of medeondertekend door de bevoegde instantie;
b. indien het constructies voor privépersonen betreft, moeten de prestaties worden geattesteerd door die personen;
12. een nota van maximum een pagina ter staving van de keuze van de referentie (verplicht): deze nota legt uit waarom de referenties relevant zijn in het kader van deze opdracht met de bedoeling de ervaring van de architect inzake het voorwerp van de opdracht te doen gelden alsook zijn bekwaamheid om te beantwoorden aan de hieronder vermelde aspecten van urbaniteit, bewoonbaarheid, techniciteit en budget.
De projectontwikkelaar en de architect mogen maximaal een identieke referentie voorleggen (dus in totaal twee van de vier gevraagde referenties) en in totaal maximaal een referentie waarvan citydev.brussels de aanbestedende overheid was.
De referenties van zowel de projectontwikkelaar als de architect moeten aantonen dat zij in staat zijn de betrokken studies en ontwerpen te realiseren en meer bepaald dat zij in staat zijn de opdracht adequaat uit te voeren rekening houdend met de volgende drie aspecten:
• de urbaniteit, de architecturale, stedenbouwkundige en landschapskwaliteiten van de constructies en de buitenruimten en hun integratie in de context;
• de bewoonbaarheid van het project, namelijk de bekwaamheid om gevarieerde, functionele en kwaliteitsvolle woningen in hetzelfde complex te produceren alsook kmo-ruimte die functioneel is qua binnen- en buitenruimten (toegang, verkeer, parking ...);
• de techniciteit en budgettaire aspecten, met name de optimalisering en zuinigheid van de toegepaste technieken op het gebied van stabiliteit, speciale technieken, duurzame ontwikkeling ...

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!