Paleis voor Schone Kunsten
Rectificatie

BOZ-PASSAGESQUARE-2020

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Paleis voor Schone Kunsten
Nationaal identificatienummer
0895.408.978_139
Postadres
Ravensteinstraat 23
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Sam Deckmyn
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.bozar.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376767

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

BOZ-PASSAGESQUARE-2020

Referentienummer: BOZAR-PASSAGESQUARE-2020-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45454100 - Restauratiewerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

De realisatie van een voetgangersverbinding tussen het Paleis voor Schone Kunsten en Square Brussels Meeting Centre.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

26-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-518043

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 28-05-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Weergave forum