Rectificatie

Realisatie van een nieuw skatepark en onderhoudscontract - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeentebestuur Knokke-Heist
Nationaal identificatienummer
BE 0207.691.252
Postadres
A. Verweeplein 1
Plaats
Knokke-Heist
Postcode
8300
NUTS-code
BE251 - Arr. Brugge
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Sabine Mortier
Telefoon
+32 50630176
E-mail
sabine.mortier@knokke-heist.be
Fax
+32 50630159

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.knokke-heist.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Realisatie van een nieuw skatepark en onderhoudscontract - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Referentienummer: 2017/1074/CON/SM

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45212140 - Recreatiefaciliteiten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

14-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-535017

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 17-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen
In plaats van:
Vooraleer het ontwerp in te dienen dient verplicht een plaatsbezoek uitgevoerd door de inschrijver. Het plaatsbezoek zal ter plaatse doorgaan op 27 november 2017 om 15.30 u (Duinenwater). De inschrijver dient het attest in bijlage correct ingevuld toe te voegen aan zijn offerte.
Te lezen:
Het volgende plaatsbezoek zal doorgaan op donderdag 21 december 2017 om 10.00 u (Duinenwater - 't Verzet). De inschrijver dient het attest in bijlage correct ingevuld toe te voegen aan zijn offerte

Overige nadere inlichtingen

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1772 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!