Gemeentebestuur Knokke-Heist
Rectificatie

Realisatie van een nieuw skatepark en onderhoudscontract - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeentebestuur Knokke-Heist
Nationaal identificatienummer
BE 0207.691.252
Postadres
A. Verweeplein 1
Plaats
Knokke-Heist
Postcode
8300
NUTS-code
BE251 - Arr. Brugge
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Sabine Mortier
Telefoon
+32 50630176
E-mail
[email protected]
Fax
+32 50630159

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.knokke-heist.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Realisatie van een nieuw skatepark en onderhoudscontract - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Referentienummer: 2017/1074/CON/SM

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45212140 - Recreatiefaciliteiten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

14-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-535017

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 17-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen
In plaats van:
Vooraleer het ontwerp in te dienen dient verplicht een plaatsbezoek uitgevoerd door de inschrijver. Het plaatsbezoek zal ter plaatse doorgaan op 27 november 2017 om 15.30 u (Duinenwater). De inschrijver dient het attest in bijlage correct ingevuld toe te voegen aan zijn offerte.
Te lezen:
Het volgende plaatsbezoek zal doorgaan op donderdag 21 december 2017 om 10.00 u (Duinenwater - 't Verzet). De inschrijver dient het attest in bijlage correct ingevuld toe te voegen aan zijn offerte

Overige nadere inlichtingen

-