Stad Gent
Aankondiging van een opdracht

vernieuwen en her dimensioneren van 8 stookplaatsen in diverse gebouwen behorend tot het patrimonium van de Stad Gent

vernieuwen en her dimensioneren van 8 stookplaatsen in diverse gebouwen behorend tot het patrimonium van de Stad Gent

Publicatiedatum
13-10-2015
Deadline
24-11-2015 om 10:10
Opdrachtcodes (CPV)
45331100 - Installeren van centrale verwarming
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Gent
Postadres
Botermarkt 1, 9000 Gent, BE

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* een attest waaruit blijkt dat voldaan is aan de beroepsmatige fiscale verplichtingen (personen- of vennootschapsbelasting en btw-verplichtingen) overeenkomstig de wettelijke bepalingen (van het land van vestiging). Het attest betreft de laatste afgelopen fiscale periode voor de uiterste indieningsdatum van de offertes (art. 63 KB Plaatsing)
* voor kandidaten/inschrijvers die personeel tewerkstellen dat niet onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid: een attest door de bevoegde overheid waarin bevestigd wordt dat hij volgens de rekening die ten laatste de uiterste indieningsdatum van de offerte is opgemaakt, voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid.
De aanbestedende overheid zal zelf via elektronische weg nagaan of de kandidaat/inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid de vereiste bijdragen heeft betaald in de zin van art. 62, §1 KB Plaatsing

Vakbekwaamheid

- Een lijst van 3 realisaties gedurende de afgelopen 3 jaar voor openbare besturen.
- Een bewijs van erkenning

Eventuele minimumeisen:

* een lijst van 3 realisaties gedurende de afgelopen 3 jaar voor openbare besturen.
* een bewijs van erkenning: de kandidaat/inschrijver moet voldoen aan de Wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken.
De aannemer moet erkend zijn in de (onder-)categorie: D17
De werken behoren op basis van de raming tot klasse: klasse 1 voor perceel 3
Vereiste erkenning: D17 (Centrale verwarming, thermische installaties) , Klasse 1, voor perceel 3