Rectificatie

Oosterweelverbinding Rechteroever – Pompstation Klein Schijn

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Rijnkaai 37
Plaats
Antwerpen
Postcode
2000
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Stijn Slowack
Telefoon
+32 33288078
E-mail
aanbesteding@bamnv.be
Fax
+32 32010031

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.bamnv.be/

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=288974

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Oosterweelverbinding Rechteroever – Pompstation Klein Schijn

Referentienummer: BAM-2017-003.-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45220000 - Civieltechnische en bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De voorbereidende werken Oosterweelverbinding – Pompstation Klein Schijn bevatten:
- Opmaak en indienen omgevingsvergunning (luik milieu / bemaling).
- Tijdelijk overpompen van Klein Schijn naar Albertkanaal.
- Bouw van een nieuw vijzelgemaal op de bestaande koker van de waterloop het ‘Klein Schijn’.
- Bouw van een lozingspunt op het Albertkanaal.
- Bouwen van een bypass op de bestaande koker van de waterloop het ‘Klein Schijn’.
- Infrastructuurwerken rond het pompstation en lozingspunt, inclusief de aansluiting op de Merksemsesteenweg.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

10-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-533003

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 209-432437

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 31-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

In het kader van Terechtwijzend bericht nr. 2 (TWB2) worden diverse nieuwe documenten aan het dossier toegevoegd en wijzigingen aan de oorspronkelijke documenten aangebracht. Voor meer informatie wordt verwezen naar de documenten zelf, in het bijzonder naar document ‘VW05-RTS-BST-001_TWB2.PDF’.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2395 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!