Rectificatie

MFC De Hagewinde verbouwen van een collectieve woning perceel algemene bouwwerken zonder technieken

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
MFC De Hagewinde
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Poststraat 6
Plaats
Lokeren
Postcode
9160
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dhr Bert Vanacker
Telefoon
+32 93378902
E-mail
Bert.Vanacker@hagewinde.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.mfcdehagewinde.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=291149

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

MFC De Hagewinde verbouwen van een collectieve woning perceel algemene bouwwerken zonder technieken

Referentienummer: AMV architecten-40643-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45400000 - Afwerking van gebouwen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

MFC De Hagewinde verbouwen van een collectieve woning perceel algemene bouwwerken zonder technieken

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

20-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-534440

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 13-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.4.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Officiële benaming
In plaats van:
rechtbank van koophandel
Te lezen:
Rechtbank van Eerste Aanleg Dendermonde

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.4.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Adres
Te lezen:
Justitieplein 1

Overige nadere inlichtingen

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2366 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!