Gemeente Watermaal-Bosvoorde
Rectificatie

Stock opdracht - Heraanleg van voetpaden en kleine herstellingen (asfalt) - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeente Watermaal-Bosvoorde
Nationaal identificatienummer
Watermael-Boitsfort
Postadres
Antoine Gilsonplein, 1
Plaats
Watermaal-Bosvoorde
Postcode
1170
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Lionel Wéry
Telefoon
+32 26747515
E-mail
[email protected]
Fax
+32 26747510

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.watermael-boitsfort.be/

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Stock opdracht - Heraanleg van voetpaden en kleine herstellingen (asfalt) - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Referentienummer: 2020-1279

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233200 - Diverse oppervlaktewerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

30-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-519090

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 05-06-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
30-06-2020 10:00
Te lezen:
14-07-2020 10:00

Overige nadere inlichtingen

Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar dinsdag 14 juli 2020, 10.00.