Directie Vervoerinfrastructuur
Aankondiging van een gegunde opdracht

4.4.26.3. - Sociale woningbouwcomplex "Linné-Planten" en gemeentelijke crèche - Asbestverwijdering en Passieve renovatie en constructie - Opdracht van werken - Open aanbesteding

Onderhavige overheidsopdracht heeft als voorwerp de werken, de levering, het vervoer, de arbeid en alle realisatiemiddelen met betrekking tot de passieve renovatie van 50 sociale woningen, de bouw van een passief kinderdagverblijf voor 36 kinderen en de aanleg van een openbaar park.
Onderhavig bijzonder bestek, met inbegrip van alle documenten waaruit het bestaat, beschrijft het bouwwerk dat moet worden uitgevoerd. De opdracht omvat evenwel ook alle werken, leveringen en diensten die nodig zijn, evenals alle uitvoeringsmiddelen met betrekking tot de volledige en perfecte afwerking van het bouwwerk - zelfs degene die niet uitdrukkelijk zouden beschreven zijn.
Het project maakt deel uit van de laureaten van de projectoproep ‘Voorbeeldgebouwen’, die in 2012 door het BIM werd georganiseerd. Dat impliceert dat de verbintenissen moeten worden nageleefd die werden aangegaan in het kandidatuurdossier op het vlak van onder meer het energieverbruik en de benadering van duurzaam bouwen.
De opdracht omvat 2 verschillende loten: in de zin van artikel 3, 22° van de Wet van 15 juni 2006:
- Lot 1: Asbestverwijdering
Er werd een asbestinventaris (toegevoegd aan het bijzonder bestek, beschikbaar op https://enot.publicprocurement.be) opgesteld met een overzicht van de verschillende types asbest die in de 2 te renoveren gebouwen werden aangetroffen, op basis waarvan de verschillende posten van de meetstaat konden worden omschreven.
Een aantal werken met betrekking tot de asbestverwijdering zullen in afgescheiden werkzones moeten worden uitgevoerd. Andere posten voorzien een verwijdering met eenvoudige behandeling.
- Lot 2: Passieve bouw en renovatie
Het project voorziet de renovatie van 2 woongebouwen die rug aan rug zijn opgesteld in 2 parallelle straten, waaronder een « benedenverdieping+5 » en een «benedenverdieping+13 » gelegen respectievelijk op Plantenstraat nr. 94-96 en Linnéstraat nr. 95.
De renovatie volgens de passiefstandaard van die gebouwen voorziet (onder meer) een volledige herbekleding van de gevels en een ingrijpende herinrichting van de woningen. Dit impliceert ingrijpende sloopwerken en een nieuwe technische installatie.
Het project voorziet eveneens de constructie van een passief kinderdagverblijf op het terrein tussen de twee voornoemde gebouwen. Het groene dak en de glooiing van het kinderdagverblijf zal een visuele continuïteit ten opzichte van het park vormen.
In de ruimte tussen de 2 gebouwen die moeten worden gerenoveerd, bevindt zich momenteel een ondergrondse parkeergarage. De plaat boven die parkeergarage zal worden gesloopt en opnieuw opgebouwd als groen en beplant dak dat op hetzelfde niveau als het kinderdagverblijf het openbare park zal vormen.
De inschrijvers kunnen een offerte indienen voor één of twee percelen (= loten), onder voorbehoud de voorwaarden betreffende de kwalitatieve selectie van elk perceel in te vullen.
Overeenkomstig artikel 36 van de Wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten, houdt de aanbestedende overheid zich het recht voor slechts één lot te gunnen en eventueel te beslissen het andere lot op te nemen in een of meer nieuwe opdrachten die desnoods op een andere wijze zullen worden geplaatst.

Publicatiedatum
01-09-2014
Opdrachtcodes (CPV)
45211000 - Bouwwerkzaamheden voor meergezins- en eengezinswoningen
45110000 - Slopen en ontmantelen van gebouwen, en grondverzet
45112711 - Landschappelijk ontwerp voor parken
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Directie Vervoerinfrastructuur
Postadres
Voorlopig Bewindstraat, 9-15, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Directie Vervoerinfrastructuur
Ter attentie van
Mevrouw AC Bauduin

Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

10871545.96 EUR

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
G&A De Meuter NV
Postadres
Assesteenweg 117 A/8, 1740 TERNAT
Titel
Asbestverwijdering
Waarde
472750.50 EUR
Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
Artes Roegiers NV
Postadres
Burchstraat 89, 9150 KRUIBEKE
Titel
Asbestverwijdering
Waarde
10398795.46 EUR