Aankondiging van een opdracht

6.18.1.1. Interventies in het kader van de verhoging van de bezoekerscapaciteit en de verbetering van de energieprestatie van het Blomme-gebouw dat nu onderdak biedt aan kunstencentrum Wiels, gelegen in Van Volxemlaan 354, 1190 Brussel (Vorst) - Opdracht van werken - Open aanbesteding

De hierna volgende beschrijving van de werken is zuiver indicatief, de inschrijvers kunnen zich niet beroepen op de schijnbare verschillen die ze zouden opmerken tussen deze beschrijving en de beschrijvende of samenvattende meetstaat, of met de plannen.
Deze aanvraag heeft betrekking op interventies uit te voeren in het kader van het vergroten van de capaciteit van de bezoekers en het verbeteren van de energieprestatie van het 'Blomme" gebouw. Dit gebouw gelegen te Van Volxemlaan 354 1190 Brussel, herbergt momenteel het kunstencentrum Wiels.
Dit gebouw is sinds 1993 in zijn geheel geklasseerd door het besluit van de regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest houdende bescherming als monument van de voor- en zijgevels, de bedaking alsook de ontvangstzaal op het gelijkvloers van het voormalige kantoorgebouw van de brouwerij Wielemans, gelegen van Volxemlaan 366-368 te Vorst om zijn architecturale waarden, geschiedenis en betekenis als erfgoed te beschermen. De site is een van de zeldzame voorbeelden van de modernistische industriële architectuur in Brussel.
Het doel van dit project is om de integriteit en het homogene karakter van de bestaande volumes te behouden en de benodigde diensten als duidelijk onderscheiden objecten toe te voegen.
In 2004 was de vernieuwing van het gebouw, "Blomme" een voorbeeld van de stedelijke vernieuwing in een bijzonder kwetsbaar gebied op het kruispunt van de gemeentes van Vorst en Sint-Gillis.
Sindsdien is Wiels uitgegroeid tot een aantrekkelijk artistiek, cultureel en toeristisch centrum van Brussel.
De geplande werken omvatten:
1. Verscheidene binneninrichtingen en uitbreiding van de onthaalcapaciteit van de oude brouwerij:
• Installatie van twee extra noodtrappen voor evacuatie van de brouwerij;
• Voorzien in een nieuwe toegang tot het dak;
• Inrichting van verscheidene binnenruimten:
o Op niveau -3: installatie van een keuken, herinrichting van de opleidingswerkplaats en de technische werkplaats
o Op niveau +4: installatie van een kitchenette en sanitair voor de seminariezaal;
o Op niveau +5: installatie van een kitchenette en sanitair voor de seminariezaal;
o Afwerking van het auditorium op -1.
2. Verbetering van de energieprestaties
• Gedeeltelijke isolatie van de binnengevels;
• Verbetering van de energieprestaties van de ramen in de oude brouwerij;
• Optimalisatie van het koelingssysteem, meer bepaald met behulp van geothermie.
De aandacht van de aanneming wordt erop gevestigd dat de werken in een geklasseerde site worden uitgevoerd die dagelijks door het publiek wordt bezocht. Te dien einde dienen de tussentijdse termijnen te worden gerespecteerd, conform artikel 76 : Uitvoeringstermijn en leiding der werken.
Naast het feit dat de opdrachtnemer zijn werf zal moeten beheren rekening houdend met de toegankelijkheid voor gebruikers, wordt hij erop attent gemaakt, dat al het gebruikte werfmaterieel zal moeten aangepast worden aan de kwetsbaarheid van de site en dient goedgekeurd te worden door de leidend ambtenaar.

Publicatiedatum
23-12-2014
Deadline
30-01-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
45300000 - Installatiewerkzaamheden in de bouw
45400000 - Afwerking van gebouwen
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Directie Vervoerinfrastructuur
Postadres
Voorlopig Bewindstraat, 9-15, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Directie Vervoerinfrastructuur
Ter attentie van
Mevrouw AC Bauduin

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Toegangsrecht
Art. 61 §1. Overeenkomstig artikel 20 van de wet van 15.06.2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten wordt in elk stadium van de gunningsprocedure uitgesloten van de toegang ertoe, de kandidaat of inschrijver die bij rechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan en waarvan de aanbestedende overheid kennis heeft, veroordeeld is voor :
1° deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek;
2° omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek;
3° fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002;
4° witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
Met het oog op de toepassing van deze paragraaf vraagt, indien nodig, de aanbestedende overheid aan de kandidaten of inschrijvers om de noodzakelijke inlichtingen of documenten over te leggen. Indien zij twijfels heeft over de persoonlijke situatie van die kandidaten of inschrijvers, kan zij de bevoegde binnenlandse of buitenlandse autoriteiten verzoeken om de inlichtingen die ze ter zake nodig acht. De aanbestedende overheid kan om dwingende redenen van algemeen belang afwijken van de in deze paragraaf bedoelde verplichting.
§2. Overeenkomstig artikel 20 van de wet kan in elk stadium van de gunningsprocedure worden uitgesloten van de toegang ertoe, de kandidaat of inschrijver die :
1° in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die in een vergelijkbare toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen;
2° aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening aanhangig is, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in andere nationale reglementeringen;
3° bij rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;
4° bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan;
5° niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 62;
6° niet in orde is met de betaling van zijn belastingen volgens de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is,overeenkomstig de bepalingen van artikel 63;
7° zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opeisbaar bij toepassing van dit hoofdstuk, of die deze inlichtingen niet heeft verstrekt.
§4. Door het enkele feit van deel te nemen aan de gunningsprocedure verklaren de inschrijvers impliciet dat ze niet in één van de uitsluitingsgevallen bedoeld in art.61 §§1 en 2 bevinden. De aanbestedende overheid gaat de toestand na van de als opdrachtnemer in aanmerking komende inschrijver, alvorens de gunningsbeslissing te nemen.
Art. 66. De bepalingen uit artikel 61 t.e.m. 65 zijn individueel toepasselijk op alle deelnemers die:
1° zich samen kandidaat stellen én de intentie hebben om, ingeval van selectie, samen een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid op te richten.
2° of samen een offerte indienen als combinatie zonder rechtspersoonlijkheid.

Vakbekwaamheid

In toepassing van de Wet van 20.03.1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, voegt de inschrijver bij zijn offerte:
1° hetzij het bewijs van zijn erkenning als aannemer van werken voor de uitvoering van werken uit (onder) categorie D en klasse die overeenstemt met het bedrag van de offerte (klasse 6 geraamd door de aanbestedende overheid);
2° hetzij het bewijs van een gelijkwaardige erkenning voortvloeiend uit een certificaat of zijn inschrijving op een officiële lijst van erkende aannemers in een andere lidstaat van de Europese Unie eventueel aangevuld met elk document dat de gelijkwaardigheid tussen deze certificering of inschrijving en de vereiste erkenning als bedoeld in 1° kan aantonen.
3° hetzij de nodige alternatieve bewijsstukken overeenkomstig artikel 3 §1 2° van de wet van 20 maart 1991 met betrekking tot de erkenning van aannemers van werken ;
Een kandidaat of inschrijver kan zich niet beroepen op de draagkracht van andere entiteiten wanneer aan deze laatste toegangsrecht is ontzegd op grond van artikel 21 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Eventuele minimumeisen:

erkenning als aannemer van werken voor de uitvoering van werken uit (onder) categorie D en klasse die overeenstemt met het bedrag van de offerte (klasse 6 geraamd door de aanbestedende overheid)

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1833 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!