NMBS-Procurement Mechelen
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

CSM-0001917703 Afbraak en opbouw mezzanine in gebouw G

Afbraak en opbouw mezzanine in gebouw G

Datum van verzending van deze aankondiging
30-06-2020
Publicatiedatum
30-06-2020
Deadline
31-08-2020
Regiocodes (NUTS)
BE212 - Arr. Mechelen
Opdrachtcodes (CPV)
45210000 - Bouwen van gebouwen
Contracttype
Werken
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
NMBS-Procurement Mechelen
Postadres
Leuvensesteenweg 30
Plaats
Mechelen
Postcode
2800
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
[email protected]

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
2200000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A