Schilde
Rectificatie

Schilde: Aanleg ontbrekende schakels fietspad langsheen de N121

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Schilde
Nationaal identificatienummer
0207.501.707_21659
Postadres
Brasschaatsebaan 30
Plaats
Schilde
Postcode
2970
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dhr. Filip De Clercq
Telefoon
+32 33801611
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.schilde.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=310420

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Schilde: Aanleg ontbrekende schakels fietspad langsheen de N121

Referentienummer: Schilde-268479-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Het dossier betreft het bouwrijp maken van terreinen voor voorbereidende nutsleidingswerken, de aanleg van aanliggende en vrijliggende fietspaden en heraanleg van wegenis over een gedeelte van het tracé van de N121.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

04-06-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-515309

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 31-05-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Bestek, bijlage en plannen werden toegevoegd. Erkenning: Categorie C, klasse 6