Stad Brussel, Departement Stedenbouw, Afdeling Bouwkunst bureel 9/41
Aankondiging van een opdracht

Vernieuwing van de vloeren op identieke wijze van de grote overdekte hall en de bijhorende gangen - Ecole Préparatoire Emile Jacqmain.

Vernieuwing van de vloeren op identieke wijze van de grote overdekte hall en de bijhorende gangen - Ecole préparatoire E. Jacqmain.

Publicatiedatum
12-10-2015
Deadline
04-11-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45430000 - Aanbrengen van vloer- en wandbekleding
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Brussel, Departement Stedenbouw, Afdeling Bouwkunst bureel 9/41
Postadres
Anspachlaan 6 - 9de verdieping, 1000 Brussel, BE
Ter attentie van
Bouwkunst Secretariaat, bureel 9-41 (Stedenbouw/Bouwkunst)

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

14.1.Toegangsrecht

14.1.1.Bewijsstuk te verstrekken om te verifiëren dat de inschrijver zich niet in geval van uitsluiting van de opdracht bevindt onder artikel 61, §1 van het koninklijk besluit van 15/07/2011

-Bewijsstuk N°1 : Verklaring op eer : toegangsvoorwaarden

Enkel de inschrijvers die zich niet in een geval van uitsluiting van de opdracht zoals bepaald in artikel 61, §1 bevinden, hebben toegang tot onderhavige opdracht.

Hiertoe zal de inschrijver een verklaring op eer verstrekken, minder dan 6 maanden oud en waaruit dat hij niet het voorwerp is geweest van een in kracht van gewijsde gegane rechtelijke beslissing voor :

deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek ;

omkoping als bedoeld in artikels 246 en 250 van het Strafwetboek ;

fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002 ;

witwassen van geld als bedoeld in artikel 5 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Een voorbeeld van verklaring op eer is terug te vinden in bijlage bij onderhavig bestek.

In het geval van een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid, moet elke inschrijver, lid van de vereniging zonder rechtspersoonlijkheid individueel voldoen aan de toegangsvoorwaarden en een individuele verklaring op eer verstrekken.

14.1.2.Bewijsstukken te verstrekken ten einde te verifiëren dat de inschrijver zich niet in een van de uitsluitingsgevallen, bepaald in artikels 61 §2, 62 en 63 van het koninklijk besluit van 15/07/2011, bevindt

In het geval van een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid, moet elke inschrijver, lid van de vereniging zonder rechtspersoonlijkheid individueel voldoen aan de onder het volgende punt opgenomen criteria en de stukken overhandigen die relevant zijn dienaangaande.

-Bewijsstuk n°1 : Sociale zekerheid (art. 61, §2, 5° et art. 62 K.B. 15/07/2011)

De inschrijver moet in orde zijn met zijn verplichtingen inzake betaling van sociale zekerheidsbijdragen.

Voor de inschrijvers die in België zijn gevestigd

De aanbestedende overheid zal inlichtingen inwinnen over de situatie van de inschrijver in België gevestigd en zal nakijken of hij in orde is met de betaling van zijn bijdragen inzake sociale zekerheid.

Voor de inschrijvers die in een ander land dan België zijn gevestigd

De inschrijver die personeel tewerkstelt uit een andere EU-lidstaat en niet valt onder de vorige paragraaf, voegt bij zijn offerte een attest van minder dan 6 maanden oud afgeleverd door de bevoegde instantie waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van de offertes, op die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdagen voor sociale zekerheid overeenkomst de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.

Indien de inschrijver geen personeel tewerkstelt onderworpen aan de sociale zekerheid van zijn land, brengt hij aan de AO een attest over geleverd door het bevoegde orgaan in die materie, dat dit effectief aantoont.

-Bewijsstuk n°2 : Verplichtingen inzake belastingen (art. 61, §2, 6° et 63 K.B. 15/07/2011)

De inschrijver moet in orde zijn met de betaling van zijn belastingen volgens de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd.

Voor de inschrijvers, die, in België gevestigd zijn

De aanbestedende overheid zal inlichtingen inwinnen over de situatie van de inschrijver in België gevestigd en zal nakijken of hij in orde is met zijn verplichtingen inzake belastingen.

Voor de inschrijvers die in een ander land dan België zijn gevestigd

De inschrijver moet in orde zijn met de betaling van zijn belastingen volgens de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd.

-Bewijsstuk stuk n°3 : Niet-faillissement (art. 61, §2, 1° et 2° K.B. 15/07/2011)

De inschrijver mag zich niet in staat van faillissement of van vereffening bevinden, van staking van zijn werkzaamheden of van gerechtelijke reorganisatie, of in een vergelijkbare toestand verkeren als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen.

Op dezelfde manier, mag hij geen aangifte hebben gedaan van zijn faillissement, mag geen procedure van vereffening aanhangig zijn voor hem en mag hij geen, gerechtelijke reorganisatie ondergaan, of geen voorwerp zijn van een gelijkaardige procedure bestaande in andere nationale reglementeringen.

Voor de inschrijvers gevestigd in België

Voor de inschrijver met Belgische nationaliteit zal de aanbestedende overheid inlichtingen inwinnen over de situatie van de inschrijver in België gevestigd en zal nakijken of hij in orde is met zijn verplichtingen in deze materie.

Voor de inschrijvers gevestigd in een ander land dan België

De inschrijver voegt bij zijn offerte een kopie van een attest, van minder dan 6 maanden oud ten opzichte van de uiterste ontvangstdatum van de offertes, uitgaande van een administratieve of juridische entiteit van het land van herkomst en waaruit resulteert dat aan bovenstaande eisen is voldaan.

Vakbekwaamheid

14.2.1Verduidelijkend(e) document(en) te verstrekken met het oog op de evaluatie van de technische en professionele draagkracht in het kader van de uitvoering van het voorwerp van de opdracht en conform artikel 69 van het Koninklijk Besluit van 15/07/2011

-Bewijsstuk n°1 : Lijst van verrichte werken (art. 69, 7° K.B 15/07/2011)

De inschrijver zal een verklaring op erewoord verstrekken, met een lijst van uitgevoerde werken die gelijkaardig zijn aan deze die het voorwerp uitmaken van onderhavige opdracht ( zie punt 5.4: Verklaring betreffende de lijst van belangrijkste verrichte werken) en die minstens de volgende referenties bevat:

2 referenties betreffende de vernieuwing van tegelvloeren voor een minimum bedrag van 100.000,00 euro exclusief BTW per referentie;

De werken moeten uitgevoerd zijn in de loop van de voorbije 5 jaar.

Voor elke referentie waarvan sprake, zal de inschrijver bij zijn offerte een attest van goede uitvoering voegen dat het volgende zal vermelden:

-het bedrag van de werken;

-de data van begin en einde van de werken ;

-volledige informatie (naam van contact, adres en telefoonnummer) van hun publieke of privé begunstigden.

-De attesten van goede uitvoering zijn:

ofwel opgesteld of voorzien van het visum van de bevoegde instantie en door deze ondertekend indien het gaat om werken voor publieke instanties ;

ofwel opgesteld of voorzien van het visum van de aankoper van de privé-onderneming en door deze ondertekend of bij ontstentenis, door de aannemer op eer verklaard te zijn uitgevoerd, indien het gaat om werken uitgevoerd voor privé-ondernemingen.

14.2.2 Bewijsstukken te verstrekken ter verificatie dat de inschrijver een erkenning heeft als aannemer in de zin van de wet van 20 maart 1991 met betrekking tot de erkenning van aannemers van werken.

De werken van de onderhavige onderneming zijn geklasseerd in de subcategorie D10.

De administratie acht hen toegang tot de klasse 2.

De aanbestedende overheid zal inlichtingen inwinnen over de situatie van de inschrijver en zal nakijken of hij in orde is wat de erkenning van aannemers van werken betreft.

De aandacht van de inschrijver wordt gevestigd op het volgende element : de erkenning van de onderaannemers is vereist, van zodra het bedrag van de werken die hen zijn toevertrouwd door de inschrijver 50.000,00 EUR overschrijdt indien het werken betreft die zijn ndergebracht in een subcategorie en 75.000,00 EUR indien zij zijn ondergebracht in een categorie.