Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest CVBA
Rectificatie

Bouw van van een duurzame wijk bestaande uit drie woongebouwen en uitrustingen, op de terreinen gelegen op de hoek van de delwartstraat en de klaverstraat te anderlecht

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest CVBA
Nationaal identificatienummer
0427.273.221_510261
Postadres
Zomerstraat 73
Plaats
Elsene
Postcode
1050
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 25043168
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.woningfonds.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=379320

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Bouw van van een duurzame wijk bestaande uit drie woongebouwen en uitrustingen, op de terreinen gelegen op de hoek van de delwartstraat en de klaverstraat te anderlecht

Referentienummer: fonds.brussels-2018019PP-P0067-P0083-P0089 bis-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Onderhavige opdracht heeft als onderwerp het ontwerp en de bouw van een duurzame wijk, bestaande uit 3 wooncomplexen en infrastructuur, op 3 huizenblokken gedefinieerd in de bijlagen 1,2 en 3 van het bijzonder bestek. Het programma wordt gepreciseerd in het bijzonder bestek en zijn bijlagen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

26-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-521372

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 121-293790

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 25-06-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Informatie over deze nieuwe publicatie