Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Uitbouw bufferbekken aan de Broekstraat te Lierde

Het uitvoeren van de uitbouw van de buffering aan de Broekstraat op het grondgebied van de gemeente Lierde (deelgemeente Deftinge)

Datum van verzending van deze aankondiging
22-12-2017
Publicatiedatum
22-12-2017
Deadline
07-02-2018
Regiocodes (NUTS)
BE235 - Arr. Oudenaarde
Opdrachtcodes (CPV)
45233253 - Wegdekwerkzaamheden voor voetpaden
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Postadres
Stropstraat 1
Plaats
GENT
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Patrick Rombaut
E-mail
[email protected]

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 1, Categorie: B