Gemeente Oud-Turnhout
Aankondiging van een opdracht

Aanleg parking KSK Oosthoven

Aanleggen van een parking thv voetbalclub KSK Oosthoven in waterdoorlatende materialen.

Publicatiedatum
22-12-2016
Deadline
15-02-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45236000 - Aanbrengen van verharding
Regiocodes (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Oud-Turnhout
Postadres
Dorp 31, 2360 Oud-Turnhout, BE

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* zie bestek
* Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst waaruit blijkt dat de inschrijver:
* niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
* niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt of een gerechtelijke reorganisatie heeft bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen;
* geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, geen procedure van vereffening of van gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem en niet het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen;
* niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;
Daarnaast zal de aanbestedende overheid zich ervan verzekeren dat de inschrijver:
* bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
* zich niet in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen opvorderbaar in het kader van de kwalitatieve selectie.
* Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of voor de ontvangst van de offertes, overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar de werknemers gevestigd zijn.

Economische en financiële draagkracht

Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Vakbekwaamheid

* Het bewijs van erkenning in de gevraagde klasse (door de Inschrijver zelf dan wel door een benoemde onderaannemer);
* Eén referentieproject, beknopt voorgesteld (opdrachtgever, locatie, uitvoeringsbedrag, proces-verbaal van oplevering, beschrijving opbouw pakket en type doorlatende verharding, attest van “goede uitvoering” van de bouwheer) waarvan de aanleg werd uitgevoerd in de laatste 3 jaar.

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: C1 (Gewone rioleringswerken), Klasse 1