Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) VZW
Aankondiging van een opdracht

JP - RENOVATIE DAKEN REFTER/KEUKEN

Renovatie van platte daken boven de refter en keuken van het Jan Palfijnziekenhuis en plaatsen van een groendak.

Publicatiedatum
21-12-2016
Deadline
01-02-2017 om 13:30
Opdrachtcodes (CPV)
45261910 - Reparatie van daken
45261200 - Dakbedekking en schilderen van daken
45261920 - Onderhoud van daken
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) VZW
Postadres
Lange Beeldekensstraat 267, 2060 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Aankoop Infrastructuurprojecten

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Eventuele minimumeisen:

De bankverklaring mag geen voorbehoud of negatieve opmerking bevatten.

Vakbekwaamheid

* Een lijst van minimaal 10 soortgelijke werken die de afgelopen 3 jaar werden verricht, die vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden.

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: D8, Klasse 3