Rectificatie

F11: Fietsostrade Antwerpen-Lier deelproject 1: realisatie segment 2 & 3 (Vosstraat, Deurne – Oude Steenweg, Boechout)

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Provincie Antwerpen - Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Koningin Elisabethlei 22
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
NUTS-code
BE21 - Prov. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Sara Van Elsacker
Telefoon
+32 32406658
E-mail
sara.vanelsacker@provincieantwerpen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.provincieantwerpen.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=289850

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

F11: Fietsostrade Antwerpen-Lier deelproject 1: realisatie segment 2 & 3 (Vosstraat, Deurne – Oude Steenweg, Boechout)

Referentienummer: Provincie Antwerpen - Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit-VARIA-2017-01149/segment2&3-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Deelproject 1: realisatie segmenten 2&3: lengte ca. 3,7km
Het project behelst enkel het gedeelte vanaf de spoorbrug aan de Vosstraat (luchthaven Deurne) tot en met de aansluiting op de Oude Steenweg ter hoogte van de bestaande fietstunnel te Boechout. Het tracé ligt op grondgebied Deurne en Mortsel ten noorden van de spoorlijn (L15) Antwerpen-Lier. Ter hoogte van de grens met Boechout (Koude Beek & Park Savelkoul) wordt de spoorweg gekruist door middel van een nieuwe brugconstructie en loopt het traject over het grondgebied van Boechout via de Victor Heylenlei en de Oude Steenweg.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

07-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-533767

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 215-446312

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 09-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
11-12-2017
Te lezen:
18-12-2017

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
11-12-2017
Te lezen:
18-12-2017

Overige nadere inlichtingen

nieuwe datum wegens terechtwijzend bericht

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2366 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!