VIVAQUA
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Uitvoering van werken op het rioolnet in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

Raamovereenkomst betreffende de uitvoering van werken op het rioolnet in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. De opdracht bestaat uit twee percelen, die afzonderlijk kunnen worden gegund:
Perceel 1: herstellingen, vervangingen en wijzigingen van aansluitingen of bestaande rioolbuizen.
Perceel 2: aanleg van nieuwe rioolaansluitingen met eventuele uitbreiding van het net.
Mits rekening wordt gehouden met de hierna opgesomde vereisten, mogen de kandidaten een aanvraag tot deelneming indienen voor een van de twee percelen of voor beide percelen.
De kandidaten mogen geen offerte bij hun aanvraag tot deelneming voegen. Enkel de geselecteerde kandidaten worden later verzocht een offerte in te dienen op basis van de opdrachtdocumenten.


Datum van verzending van deze aankondiging
03-08-2017
Publicatiedatum
03-08-2017
Deadline
04-09-2017
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
45232400 - Bouwwerkzaamheden voor riool
Contracttype
Werken
Procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
VIVAQUA
Postadres
Keizerinlaan 17-19
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
de Vertegenwoordiger van de Leidende Dienst
E-mail
[email protected]

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

Voor perceel 1 moet de kandidaat in elk van de laatste drie boekjaren vóór 2017 een jaarlijkse omzet van minstens 15 000 000 euro hebben behaald.
Voor perceel 2 moet de kandidaat in elk van de laatste drie boekjaren vóór 2017 een jaarlijkse omzet van minstens 2 000 000 euro hebben behaald.
Hij zal hiervoor de passende rubriek van deel IV.B van het UEA invullen.

Technische en beroepsbekwaamheid

De kandidaat moet aan de hand van de volgende vereisten aantonen dat hij over de technische capaciteit beschikt om de opdracht uit te voeren:
PERCEEL 1 :
• minstens drie referenties van opdrachten van minstens 250 000 euro voor werken op collectoren van een rioolnet hebben uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaar vóór de bekendmaking van deze opdracht; de kandidaat vult hiervoor deel IV.C-a) van het UEA in en beschrijft zo nauwkeurig mogelijk elk van de aangehaalde referenties, waarvoor hij eveneens een getuigschrift van goede uitvoering van de klant bijvoegt.
• het volgende personeel ter beschikking kunnen stellen:
- 4 opzichters
- 1 ploeg van drie bekisters
- 8 ploegen, waarbij elke ploeg uit 3 personen bestaat, waaronder 1 ploegbaas en 1 machinist. Elke ploeg moet zodanig worden samengesteld dat ze altijd in het Nederlands of het Frans kan communiceren met het VIVAQUA-personeel, de lokale instanties en de omwonenden.
De kandidaat zal minstens moeten dat beschikken over het dubbele van het bovenvermelde personeel dat ervaring heeft in het uitvoeren van werken in verband met de aanleg van leidingen van openbaar nut. Hij zal hiervoor deel IV.C-2 van het UEA invullen met vermelding van de identiteit, de functies en het tweetaligheidsniveau van alle voorgestelde personen teneinde aan het de voorgaande eisen te voldoen.
PERCEEL 2 :
• minstens vijf referenties van opdrachten betreffende de aanleg van aansluitingen op het saneringsnet hebben uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaar vóór de bekendmaking van deze opdracht; de kandidaat vult hiervoor deel IV.C-a) van het UEA in en beschrijft zo nauwkeurig mogelijk elk van de aangehaalde referenties, waarvoor hij eveneens een getuigschrift van goede uitvoering van de klant bijvoegt.
• het volgende personeel ter beschikking kunnen stellen:
- 1 opzichter
- 3 ploegen, waarbij elke ploeg uit 3 personen bestaat, waaronder 1 ploegbaas en 1 machinist; elke ploeg moet zodanig worden samengesteld dat ze altijd in het Nederlands of het Frans kan communiceren met het VIVAQUA-personeel, de lokale instanties en de omwonenden.
De kandidaat zal minstens moeten dat beschikken over het dubbele van het bovenvermelde personeel dat ervaring heeft in het uitvoeren van werken in verband met de aanleg van leidingen van openbaar nut. Hij zal hiervoor deel IV.C-2 van het UEA invullen met vermelding van de identiteit, de functies en het tweetaligheidsniveau van alle voorgestelde personen teneinde aan het de voorgaande eisen te voldoen.
Gesteld dat de kandidaat beroep doet op de draagkracht van derden om aan te tonen dat hij de opdracht kan uitvoeren, beantwoordt de kandidaat de vragen van deel II.C van het UEA en vermeld hij eveneens voor welk deel van de opdracht hij op deze capaciteit beroep doet, alsook deelt hij de identiteit van deze derde(n) mede. Hij voegt verplicht bij zijn aanvraag tot deelneming een UEA vervolledigd door de derde(n) in kwestie, alsook de schriftelijke verbintenis van deze derde(n) om de hoofdelijke aansprakelijkheid zoals voorzien in artikel 150 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten, te aanvaarden in het geval dat capaciteit van deze derde(n) is vereist om aan de hierboven vastgestelde financiële en economische criteria te voldoen.
VIVAQUA onderzoekt het bestaan van eventuele uitsluitingsgronden voor deze derde(n) en of deze al dan niet aan de opgelegde selectiecriteria voldoet/voldoen.

Eventuele minimumeisen:

De kandidaat moet erkend zijn voor lot 1 in subcategorie E1 - klasse 3 minimum en voor lot 2 in subcategorie C1 – klasse 1 minimum, of het bewijs leveren dat hij voldoet aan de voorwaarden die op dit gebied door de wet van 20 maart 1991 worden bepaald houdende regeling van de erkenning van aannemers (een bewijsdossier verschaffen conform de voorschriften van artikel 3 §1er, 2° van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken of, voor aannemers uit een andere lidstaat van de Europese Unie, een getuigschrift afgeleverd door de hiervoor bevoegde instelling of het bewijs van inschrijving op een lijst van aannemers die erkend zijn in die andere lidstaat, samen met elk document dat aantoont dat het getuigschrift of de inschrijving gelijkwaardig is met het hierboven vereiste getuigschrift).
Hij vult het webadres in waarop VIVAQUA het (de) desbetreffende getuigschrift(en) kan bekomen of voegt hiervan een kopie bij. Een niet-erkende kandidaat moet het UEA invullen conform de weerhouden uitsluitingsgronden en/of criteria en zal mogelijk door de voor erkenningen bevoegde federale overheidsdienst worden gecontacteerd om de bewijsstukken te verschaffen.
Hetzelfde geldt voor alle onderaannemers waarop de kandidaat voor de draagkracht beroep doet, en dit ten bedrage van het deel van de opdracht die door de onderaannemer wordt uitgevoerd.
Conform artikel 3 van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, met de erkenningsvaarwaarden door de kandidaat zelf worden vervuld, zonder enige mogelijkheid om de erkenning van een onderaannemer in te roepen.