Rectificatie

Installeren van een lift in blok A en een lift in blok B - campus Sint-Amandsberg.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
VZW Arteveldehogeschool
Nationaal identificatienummer
0474.120.360_206
Postadres
Hoogpoort 15
Plaats
Gent
Postcode
9000
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Griet De Poorter
Telefoon
-
E-mail
overheidsopdrachten@arteveldehs.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.arteveldehs.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=328898

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Installeren van een lift in blok A en een lift in blok B - campus Sint-Amandsberg.

Referentienummer: Arteveldehogeschool-AHS/2017/138(-5)-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Perceel 5 van de renovatie van campus Sint-Amandsberg. Het installeren en in dienst stellen van een lift in blok A en een lift in blok B.Lift blok A:De aanbestedende overheid zal de lateien op verdieping +0; +1; +2 verhogen naar 2.400mm om zo meer ruimte te maken voor de liftkooi.De kooiafmetingen dienen tussen 1.000 en 1.100mm breed te zijn en tussen 1.950 en 2.100mm diep te zijn.Lift blok B:De lift (het ‘hefplateau’) dient aan de machinerichtlijnen te voldoen in plaats van aan de normen voor liften.De liftkooiafmetingen dienen tussen 1.150 en 1.000mm breed te zijn en tussen 1.500 en 1.400mm diep te zijn.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

11-01-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-537571

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 20-12-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
II.1.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Korte beschrijving

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen

Overige nadere inlichtingen

Lift blok A: De aanbestedende overheid zal de lateien op verdieping +0; +1; +2 verhogen naar 2.400mm om zo meer ruimte te maken voor de liftkooi. De kooiafmetingen dienen tussen 1.000 en 1.100mm breed te zijn en tussen 1.950 en 2.100mm diep te zijn. Lift blok B: De lift (het ‘hefplateau’) dient aan de machinerichtlijnen te voldoen in plaats van aan de normen voor liften. De liftkooiafmetingen dienen tussen 1.150 en 1.000mm breed te zijn en tussen 1.500 en 1.400mm diep te zijn.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2035 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!