Rectificatie

MEI3002 - Meise, afkoppelen Hazepootstraat en werken in de Krommestraat

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
NUTS-code
BE21 - Prov. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dhr. Dirk De Waele
Telefoon
+32 34504511
E-mail
aanbestedingen@aquafin.be
Fax
+32 34583020

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.aquafin.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=291711

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

MEI3002 - Meise, afkoppelen Hazepootstraat en werken in de Krommestraat

Referentienummer: AQFINFRA-MEI3002-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

- opbraakwerken
- alle nodige topografische opmetingen
- het uitvoeren en onderhouden van de wegsignalisatie op de werken en in de omleidingen
- de nodige grondwerken
- de nodige grondwerken en plaatsen van mantelbuizen voor de nutsleidingen
- Het aanleggen van rioleringen en aanhorigheden waaronder:
o DWA-leiding diam.250 mm, grès, lengte: 208 m
o RWA-leiding diam.400 mm, poreus beton reeks 135, lengte: 98 m
- Het uitvoeren van prefab betonnen toegangsputten:
- het aanleggen van funderingen
- het aanlegen van wegen met asfaltverharding
- het aanleggen van bermen met een verharding in grasbetontegels
- Het aanwerken van nieuwe inritten en aansluitende verhardingen
- Het plaatsen van lijnvormige elementen
- het plaatsen van wegaanhorigheden
- het plaatsen van wegmarkeringen en signalisatieborden
- het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

13-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-535272

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 21-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 : Het veiligheids- en gezondheidsplan wordt toegevoegd.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2217 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!