Stad Gent
Aankondiging van een opdracht

Uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken aan bitumineuze verhardingen en het uitvoeren van bitumineuze overlagingen in diverse straten te Gent over een periode van één jaar

Uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken aan bitumineuze verhardingen en het uitvoeren van bitumineuze overlagingen in diverse straten te Gent over een periode van één jaar

Publicatiedatum
01-10-2015
Deadline
10-11-2015 om 09:30
Opdrachtcodes (CPV)
45233252 - Wegdekwerkzaamheden voor straten
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Gent
Postadres
Botermarkt 1, 9000 Gent, BE

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

De looptijd van de opdracht bedraagt 1 jaar en zal verdeeld worden in afzonderlijke werken (deelopdrachten).

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* een attest waaruit blijkt dat voldaan is aan de beroepsmatige fiscale verplichtingen (personen- of vennootschapsbelasting en btw-verplichtingen) overeenkomstig de wettelijke bepalingen (van het land van vestiging). Het attest betreft de laatste afgelopen fiscale periode voor de uiterste indieningsdatum van de offertes (art. 63 KB Plaatsing)
* voor kandidaten/inschrijvers die personeel tewerkstellen dat niet onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid: een attest door de bevoegde overheid waarin bevestigd wordt dat hij volgens de rekening die ten laatste de uiterste indieningsdatum van de offerte is opgemaakt, voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid.
De aanbestedende overheid zal zelf via elektronische weg nagaan of de kandidaat/inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid de vereiste bijdragen heeft betaald in de zin van art. 62, §1 KB Plaatsing

Vakbekwaamheid

* een bewijs van erkenning

Eventuele minimumeisen:

een bewijs van erkenning: de kandidaat/inschrijver moet voldoen aan de Wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken.
De aannemer moet erkend zijn in de (onder-)categorie: C
De werken behoren op basis van de raming tot klasse: 5
Vereiste erkenning: C (wegenbouwkundige werken) - klasse 5