Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

DP6250-PDB2175/2017-Wegen en netwerkwerkzaamheden voor 1 voorlopig scholingsterrein

Herinrichting van het scholingsterrein van de stelplaats Haren, in het kader van de eerste fase m.b.t. de bouw van de nieuwe busstelplaats van de MIVB

Datum van verzending van deze aankondiging
13-12-2017
Publicatiedatum
13-12-2017
Deadline
08-01-2018
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Opdrachtcodes (CPV)
45223300 - Bouwen van parkeerplaats
45232130 - Aanleggen van hemelwaterafavoerleidingen
45233000 - Aanleg van snelwegen en wegen
Contracttype
Werken
Procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Infrastructuur
Postadres
Koningsstraat 76
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Nicolas Maas, Huart Stéphane
E-mail
nicolas.maas@stib.brussels

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
1450000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestek in bijlage van deze aankondiging

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja