Gemeente Hechtel-Eksel
Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Renovatie atletiekpiste - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeente Hechtel-Eksel
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Don Boscostraat 5
Plaats
Hechtel-Eksel
Postcode
3940
NUTS-code
BE222 - Arr. Maaseik
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Frank Ulenaers
Telefoon
+32 11730161
E-mail
[email protected]
Fax
+32 11730154

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.hechtel-eksel.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
Dienst Sport
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Don Boscostraat 5
Plaats
Hechtel-Eksel
Postcode
3940
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Jurgen Baeke
Telefoon
+32 11730159
E-mail
[email protected]
Fax
-
Hoofdadres
http://www.hechtel-eksel.be
Adres van het kopersprofiel
-

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/709/3R/2017

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

het hierboven vermelde adres

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Uitnodiging tot indienen offerte - Renovatie atletiekpiste - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Referentienummer:   2017033_709

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45236114 - Verharding voor atletiekbaan

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   45212213 - Aanbrengen van sportmarkeringen

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE222 - Arr. Maaseik

Voornaamste plaats van uitvoering:   Duinenstadion, Lupinestraat z/n te 3940 Hechtel-Eksel

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Het gemeentebestuur wenst over te gaan tot de volledige renovatie van de atletiekpiste in het Duinenstadion, gelegen Lupinestraat z/n te Hechtel-Eksel.
De opdracht omvat de volgende werken aan de bestaande piste en de pistedelen van de kampnummers;
- Verwijderen van de bestaande afwatering aan de binnenzijde van de piste en afvoeren van de afbraakmaterialen
- Plaatsen nieuwe afwatering en aansluiten op bestaande riolering
- Aanbrengen egale en verdichte aanvulling met grond en plaatsen van een maaitegel aan de binnenzijde
- Verwijderen en afvoeren van de oude rubberen toplaag
- Wegfrezen van 5cm asfalt
- Herstellingen aan de te behouden asfaltlaag
- Aanbrengen van een nieuwe asfalt onderlaag (3cm + 3cm) boven op de bestaande asfalt en aansluiting met de nieuwe afwatering.
- Aanbrengen van een nieuwe IAAF-gecertificeerde rubberen toplaag (+/- 13mm) op volledige piste.
- Herbelijning volgens VAL en IAAF
- Vervangen verspringplanken
- Opmeting en homologatie
De uitvoering dient in een aaneengesloten periode te gebeuren, en is te voorzien tussen de gestelde evenementen en in één van de voorgestelde uitvoeringsperiodes (keuze op te geven in de offerte):
- Prioriteit 1: werken beëindigd vóór 5 mei 2018
- Prioriteit 2: werken aangevangen na 11 juni 2018, en beëindigd vóór 31 augustus 2018
- Prioriteit 3: werken aangevangen na 10 september 2018, en beëindigd vóór 15 november 2018
De uitvoeringstermijn (in werkdagen) en de uitvoeringsperiode zijn door de inschrijver op te geven in de offerte. Deze vormen samen een gunningscriterium (zie deel I van het bestek).
De door de inschrijver gekozen uitvoeringsperiode en de opgegeven uitvoeringstermijn worden contractueel bindend na gunning.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   60

Kwaliteitscriterium - Naam:   Uitvoeringstermijn en uitvoeringsperiode  / Weging:   20

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwaliteit van afwerking  / Weging:   20

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang:   01-03-2018

Einde:   15-11-2018

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.
Hij voegt een verklaring op eer conform de bijlage bij het bestek toe aan zijn offerte.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.

Eventuele minimumeisen:

De bankverklaring dient opgesteld te zijn conform het model in bijlage; als ook correct ondertekend.

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Een lijst van minimaal 3 en maximaal 5 gelijkaardige en gelijkwaardige werken (renovatie en aanleg van outdoor atletiekpistes) die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.

Eventuele minimumeisen:

De inschrijver dient voor iedere referentie minimaal volgende gegevens te vermelden:
- Titel van de opdracht (of desgevallend het perceel)
- Naam en adres van de opdrachtgever
- Uitvoeringsperiode
- Kostprijs van de werken (van het gedeelte waarvoor de inschrijver instond)
- Korte omschrijving van de aanneming (van het gedeelte waarvoor de inschrijver instond)
- Opleveringsdatum
- Contactgegevens van de leidend ambtenaar of van de contactpersoon van de opdrachtgever, die instond voor de opvolging van de werken
Vereiste erkenning: G4 (Speciale bekledingen voor sportvelden), Klasse 3

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Versnelde procedure

Motivering:   Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   ja

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   07-02-2018

Plaatselijke tijd:   11:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

De inschrijving moet geldig blijven tot:   07-06-2018

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:  

Plaatselijke tijd:   -

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte:
Vooraleer een offerte in te dienen, dient iedere inschrijver een plaatsbezoek af te leggen in het Duinenstadion in aanwezigheid van de leidend ambtenaar. Hij dient hiervoor ruim vooraf een afspraak te maken met de leidend ambtenaar, en zich te schikken naar diens agenda. De inschrijver dient er zich van bewust te zijn dan tijdens de kerst- en nieuwjaarsperiode de contacten moeizamer verlopen, en afspraken moeilijker gemaakt kunnen worden. Het plaatsbezoek kan plaats vinden tot ten laatste 5 werkdagen vóór de uiterste datum voor het indienen van de offertes.
Tijdens het plaatsbezoek doet de inschrijver de nodige vaststellingen aangaande de bestaande toestand van de bouwplaats, de ligging, de omgeving en de toegangswegen. Hij wordt geacht zich volledig rekenschap te hebben gegeven van de omvang en inhoud van de aanneming, en van de moeilijkheidsgraad van de uit te voeren werken m.b.t.
- de algemene coördinatie van de werken
- de inrichting van de bouwplaats
- de gemeentelijke voorschriften en nutsleidingen
- de noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen op de werf
- de mogelijkheden tot de aanvoer en het stockeren van bouwmaterialen
- de opstelling van aangepast materiaal (graafmachines, kranen, …)
- de eventuele voorafgaandelijke sloopwerken
- de gebeurlijke aanbouw tegen en de bijhorende afwerking van bestaande constructies
- ...
Achteraf kan de opdrachtnemer zich niet beroepen op eventuele onvoorziene omstandigheden om meerprijzen aan te rekenen.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

20-12-2017