Zorgbedrijf Antwerpen
Rectificatie

Procedure Design and Build ten behoeve van de realisatie van een tijdelijke parking voor 199 parkeerplaatsen te Merksem Lange Bremstraat

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Zorgbedrijf Antwerpen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Ballaarstraat 35
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Wouter Blondé I/O Wendy Blankert
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.zorgbedrijf.antwerpen.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=282502

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Procedure Design and Build ten behoeve van de realisatie van een tijdelijke parking voor 199 parkeerplaatsen te Merksem Lange Bremstraat

Referentienummer: Zorgbedrijf Antwerpen-2017/062/WBL-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45223300 - Bouwen van parkeerplaats

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Voorwerp van deze werken: Studie, ontwerp, realisatie en projectcoördinatie t.b.v. de aanleg van een tijdelijke parking voor 199 parkeerplaatsen tegen een vaste prijs in het kader van een DESIGN & BUILD resultaatsverbintenis waarbij er een totaalconcept/oplossing/aanpak wordt gevraagd, met inbegrip van alle werkzaamheden noodzakelijk (inclusief studie) om het werk tot een goed einde te brengen. De inschrijver draagt dan ook volledig het volledige risico op studie, technische problemen, de feitelijke omvang van de prestaties, loon- en prijsevolutie om alle verbintenissen uit deze opdracht tegen een vaste, forfaitaire prijs te realiseren.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

29-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-526240

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 10-08-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Geachte, Gelieve in bijlage de brief betreffende erratum terug te vinden. Tevens is de DWG geüpload