Rectificatie

Aanleg recyclagepark Zoutleeuw-Linter

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
EcoWerf, intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant
Nationaal identificatienummer
0862.492.920_27351
Postadres
Aarschotsesteenweg 210
Plaats
Leuven
Postcode
3012
NUTS-code
BE242 - Arr. Leuven
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Massimo Orrico
Telefoon
+32 485701331
E-mail
massimo.orrico@interleuven.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.ecowerf.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=325411

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aanleg recyclagepark Zoutleeuw-Linter

Referentienummer: EcoWerf-OO 2017-CP-03-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233120 - Wegenbouwwerken

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Aanleg recyclagepark Zoutleeuw-Linter

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

04-12-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-533262

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 218-497945

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 13-11-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

zie TWB 01 [1].pdf voor meer uitleg over de wijzigingen