Rectificatie

Aanleg recyclagepark Zoutleeuw-Linter

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
EcoWerf, intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant
Nationaal identificatienummer
0862.492.920_27351
Postadres
Aarschotsesteenweg 210
Plaats
Leuven
Postcode
3012
NUTS-code
BE242 - Arr. Leuven
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Massimo Orrico
Telefoon
+32 485701331
E-mail
massimo.orrico@interleuven.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.ecowerf.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=325411

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aanleg recyclagepark Zoutleeuw-Linter

Referentienummer: EcoWerf-OO 2017-CP-03-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233120 - Wegenbouwwerken

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Aanleg recyclagepark Zoutleeuw-Linter

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

04-12-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-533262

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 218-497945

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 13-11-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

zie TWB 01 [1].pdf voor meer uitleg over de wijzigingen

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!