Stad Roeselare
Rectificatie

Stationsomgeving Fase 4 - lot 2 : inrichten waterpartij

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Stad Roeselare
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Botermarkt 2
Plaats
Roeselare
Postcode
8800
NUTS-code
BE256 - Arr. Roeselare
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Stephanie Van Hoecke
Telefoon
+32 51269788
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.roeselare.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Stationsomgeving Fase 4 - lot 2 : inrichten waterpartij

Referentienummer: Roeselare-08.10I-F01_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233120 - Wegenbouwwerken

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Stationsomgeving Fase 4 - lot 2 : inrichten waterpartij

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

20-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-537829

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 18-12-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
II.2.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Beschrijving van de aanbesteding
In plaats van:
zie bestek
Te lezen:
Stationsomgeving : inrichten waterpartij

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
III.1.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden
In plaats van:
zie bestek
Te lezen:
1. Verklaring op erewoord dat de kandidaat zich niet bevindt in een toestand van één van de verplichte uitsluitingsgronden bedoeld in art. 67§ 1 van de wet van 17/06/2016. 2. Verklaring op erewoord dat de kandidaat zich niet bevindt in een toestand van één van de facultatieve uitsluitingsgronden bedoeld in art 69§ 1 van de wet van 17/06/2016 * In toepassing van artikel 62 van het KB van 18 april 2017 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. * In navolging van art. 63 §2 van het KB van 18 april 2017 dient de Belgische inschrijver geen attest toe te voegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. 3. Een recent uittreksel uit het Centraal Strafregister (zowel voor de vennootschap als voor de gemandateerde) Dit attest moet bij de kandidatuurstelling gevoegd worden. Dit attest kan u gemakkelijk per mail aanvragen: [email protected] Vermeld hierbij volgende gegevens: 1. Naam rechtspersoon 2. Ondernemingsnummer 3. Adres 4. Reden (= aanbesteding)

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
III.1.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria
In plaats van:
zie bestek
Te lezen:
Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017. Minimumeisen: 1

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
III.1.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria
Te lezen:
Portfolio en attest van goede uitvoering van 3 gelijkaardige referenties in de laatste 5 jaar met vermelding van : - Gemeente - Projectnaam - Uitvoeringsperiode - Bedrag van de aanneming in Euro en excl. BTW. Minimumeisen: 3 gelijkaardige referenteis Bekwaamheid van het projectteam Er wordt nominatief opgave gedaan van de projectleiding en het team, die de verschillende aspecten van de opdracht zullen invullen. In die nominatieve lijst worden achtereenvolgens vermeld : de naam en het domein waarvoor de persoon wordt ingeschakeld. Per persoon wordt een CV toegevoegd met vermelding van de diploma’s en getuigschriften, en studies/projecten die wijzen op specifieke ervaring. Vereiste erkenning van aannemers (categorie en klasse - de klasse wordt bepaald op het ogenblik van de gunning) C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 2 en/of P1 (Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarm-toestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde t), Klasse 2 en/of P2 (Elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen, en elektrische buiteninstallaties), Klasse 2 en/of L1 (Leidingen plaatsen), Klasse 2 en/of L2 (Pomp- en turbinestations uitrusten), Klasse 2

Overige nadere inlichtingen

-