Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Aankondiging van een opdracht

WET3006 - Wetteren, aanleg van een gescheiden stelsel in Biezeweg / Neerhonderd / Biezen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Nationaal identificatienummer
0440.691.388_173
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dhr. Jona Londers
Telefoon
+32 34504511
E-mail
[email protected]
Fax
+32 34583020

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.aquafin.be

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=379069

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
Studiebureau De Paepe BVBA
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Brugstraat 18A bus 1
Plaats
Wichelen
Postcode
9290
NUTS-code
BE232 - Arr. Dendermonde
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dhr. Hendrik De Paepe
Telefoon
+32 52422786
E-mail
[email protected]
Fax
-
Hoofdadres
http://www.aquafin.be
Adres van het kopersprofiel
-

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=379069

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AQFINFRA-WET3006-F02

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ander type:   Vennootschap van privaatrecht

I.5) Hoofdactiviteit

Andere activiteit:   Waterzuivering

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

WET3006 - Wetteren, aanleg van een gescheiden stelsel in Biezeweg / Neerhonderd / Biezen

Referentienummer:   AQFINFRA-WET3006-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

WET3006 - Wetteren, aanleg van een gescheiden stelsel in Biezeweg / Neerhonderd / Biezen
De opdracht bestaat in hoofdzaak uit:
- Uitvoeren van een gescheiden rioleringsstelsel (DWA + RWA)
o DWA gres dn 250 mm: 2021,0 m
o DWA gres dn 300 mm: 362,0 m
o RWA ongewapend beton dn 300 mm: 42,0 m
o RWA ongewapend beton dn 400 mm: 900,0 m
o RWA ongewapend beton dn 500 mm: 664,0 m
o RWA ongewapend beton dn 600 mm: 554,0 m
o RWA ongewapend beton dn 700 mm: 654,0 m
o RWA gewapend beton dn 800 mm: 607,0 m
o RWA gewapend beton dn 900 mm: 300,0 m
o RWA gewapend beton dn 1200 mm: 18,0 m
- Uitvoeren van een DWA persleiding
o Persleiding HDPE dn 110 mm: 121,0 m
- Uitvoeren van aansluitingen
o PVC SN8 du 125 mm: 807,0 m
o PVC SN8 du 160 mm: 879,0 m
o PVC SN8 du 200 mm: 186,0 m
o PVC SN8 du 250 mm: 78,0 m
- Uitvoeren van een DWA pompstation
- Detecteren, opsporen en ruimen van CTE bij uitvoering van de opdracht
- Uitvoeren van infiltratiepakketten met porfiersteenslag: 2.202.0 m³
- Uitvoeren van rijwegen in asfaltverharding met fundering en onderfundering: 11.496,0 m²
- Uitvoeren van kruispunten, zijstroken en opritten in betonverharding met fundering en
onderfundering: 6.034,0 m²
- Uitvoeren van vrijliggende fietspaden in cementbetonverharding met fundering en
onderfundering: 3.620,0 m²
- Uitvoeren van parkeerstroken in grasbetontegels: 3.050,0 m²
- Uitvoeren van lijnvormige elementen: 7.723,0 m
- Uitvoeren van groenaanleg: bomen, hagen, onderbeplanting
- Uitvoeren van signalisatie en markeringen

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE25 - Prov. West-Vlaanderen

Voornaamste plaats van uitvoering:   Wetteren

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

WET3006 - Wetteren, aanleg van een gescheiden stelsel in Biezeweg / Neerhonderd / Biezen
De opdracht bestaat in hoofdzaak uit:
- Uitvoeren van een gescheiden rioleringsstelsel (DWA + RWA)
o DWA gres dn 250 mm: 2021,0 m
o DWA gres dn 300 mm: 362,0 m
o RWA ongewapend beton dn 300 mm: 42,0 m
o RWA ongewapend beton dn 400 mm: 900,0 m
o RWA ongewapend beton dn 500 mm: 664,0 m
o RWA ongewapend beton dn 600 mm: 554,0 m
o RWA ongewapend beton dn 700 mm: 654,0 m
o RWA gewapend beton dn 800 mm: 607,0 m
o RWA gewapend beton dn 900 mm: 300,0 m
o RWA gewapend beton dn 1200 mm: 18,0 m
- Uitvoeren van een DWA persleiding
o Persleiding HDPE dn 110 mm: 121,0 m
- Uitvoeren van aansluitingen
o PVC SN8 du 125 mm: 807,0 m
o PVC SN8 du 160 mm: 879,0 m
o PVC SN8 du 200 mm: 186,0 m
o PVC SN8 du 250 mm: 78,0 m
- Uitvoeren van een DWA pompstation
- Detecteren, opsporen en ruimen van CTE bij uitvoering van de opdracht
- Uitvoeren van infiltratiepakketten met porfiersteenslag: 2.202.0 m³
- Uitvoeren van rijwegen in asfaltverharding met fundering en onderfundering: 11.496,0 m²
- Uitvoeren van kruispunten, zijstroken en opritten in betonverharding met fundering en
onderfundering: 6.034,0 m²
- Uitvoeren van vrijliggende fietspaden in cementbetonverharding met fundering en
onderfundering: 3.620,0 m²
- Uitvoeren van parkeerstroken in grasbetontegels: 3.050,0 m²
- Uitvoeren van lijnvormige elementen: 7.723,0 m
- Uitvoeren van groenaanleg: bomen, hagen, onderbeplanting
- Uitvoeren van signalisatie en markeringen

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in dagen:   370

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie bestek

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

Erkenning van de aannemer in categorie C1 of E1, klasse 8.

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   14-08-2020

Plaatselijke tijd:   10:30

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:  

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   14-08-2020

Plaatselijke tijd:   10:30

Plaats:   Aquafin NV

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   Openbaar

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

Uitvoeringstermijn : 370 werkdagen
De aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage bij Studiebureau De Paepe BVBA, Brugstraat 18/A, 8260 Wichelen, en via de website van Aquafin nv, www.aquafin.be
De offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden.
Het volledige bijzondere bestek, de plannen, de samenvattende meetstaat (formaat Excel) en het inschrijvingsbiljet (formaat Word) zijn gratis af te laden van het digitale aanbestedingsplatform.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Burgerlijke Rechtbank
Postadres
Bolivarplaats 20, bus 1
Plaats
Antwerpen
Postcode
2000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

18-06-2020