Rectificatie

schilderwerken bewonerskamers diverse woonzorgcentra

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
OCMW Sint-Niklaas
Nationaal identificatienummer
BE 0212.171.860
Postadres
Abingdonstraat 99
Plaats
Sint-Niklaas
Postcode
9100
NUTS-code
BE236 - Arr. Sint-Niklaas
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Ann De Vos
Telefoon
+32 37786102
E-mail
ann.devos@sint-niklaas.be
Fax
+32 37786105

Internetadres(sen)

Hoofdadres: www.ocmwsintniklaas.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

schilderwerken bewonerskamers diverse woonzorgcentra

Referentienummer: 2017/adv/07

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45442100 - Schilderwerk

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

20-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-531464

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 17-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
20-11-2017 10:30
Te lezen:
27-11-2017 10:30

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
20-11-2017 10:30
Te lezen:
27-11-2017 10:30

Overige nadere inlichtingen

Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar maandag 27 november 2017, 10.30.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2305 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!