Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
Aankondiging van een opdracht

Ingrepen voor doorstroming openbaar vervoer corridors van en naar Leuven (3 percelen)

Ingrepen voor doorstroming openbaar vervoer corridors van en naar Leuven (3 percelen)

Publicatiedatum
14-10-2015
Deadline
23-11-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45233141 - Wegenonderhoud
45233221 - Aanbrengen van wegmarkeringen
45233129 - Bouwen van kruispunt
45233210 - Wegdekwerkzaamheden voor hoofdwegen
45233252 - Wegdekwerkzaamheden voor straten
45233253 - Wegdekwerkzaamheden voor voetpaden
45233220 - Wegdekwerkzaamheden voor wegen
45233251 - Vernieuwen van wegdek
45233139 - Onderhoud van hoofdwegen
45233142 - Herstellen van wegen
45233121 - Aanleg van hoofdweg
45233000 - Aanleg van snelwegen en wegen
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
Postadres
Diestsepoort 6 bus 81, 3000 Leuven, BE
Contactpunt(en)
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemers van werken, tonen de inschrijvers hun technische bekwaamheid aan met de volgende referentie(s):
1) een verklaring die de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de onderneming en de omvang van het kader weergeeft tijdens de laatste drie jaar;
2) een verklaring die de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de inschrijver zal beschikken voor de uitvoering van het werk;
3) een lijst van de belangrijkste vergelijkbare werken uitgevoerd vijf jaar voorafgaand aan de aankondiging van deze opdracht, waaruit zijn ervaring in de bedoelde materie moet blijken en die wordt gestaafd met getuigschriften van goede uitvoering. Deze getuigschriften vermelden:
? de inhoud van de opdracht;
? het bedrag van de opdracht;
? de uitvoeringsperiode van de opdracht;
? de naam en contactgegevens van een contactpersoon bij het bedrijf, de instelling of de organisatie waarvoor de opdracht werd verricht;
? of de werken werden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en of ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht.
In geval van werken voor particulieren, kunnen de referenties worden gestaafd door een verklaring op erewoord van de inschrijver zelf.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 3, Categorie: C