Brussel Energie
Aankondiging van een opdracht

Oproep tot kandidaten voor verwarmingsposten

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Brussel Energie
Nationaal identificatienummer
BE0461.400.294
Postadres
Léon Monnoyerkaai 8
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Van Lathem Daniel
Telefoon
+32 22470621
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.bru-energie.be

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=281558

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=281558

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

het hierboven vermelde adres

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ander type:   handelsvennootschap belast met de energetische exploitatie van afval

I.5) Hoofdactiviteit

Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Oproep tot kandidaten voor verwarmingsposten

Referentienummer:   bru-energie-BE08/2017-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45251200 - Bouwen van verwarmingsinstallatie

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Het doel van deze opdracht is het ontwerp, de studie, de levering, de bouw, de inbedrijfstelling en de opleiding van het operationeel personeel met betrekking tot 9 verwarmingsposten van een stadsverwarmingsnet op het Koninklijk Domein te Laken.
De aannemer is verantwoordelijk voor het concept en de uitvoering van de werken in overeenstemming met de invoege zijnde normen.
De werken voor de bouw van het stadswarmingsnet zelf maakt geen deel uit van deze opdracht, maar wordt in een andere opdracht behandeld.
De opdrachtgever vestigt de aandacht, voor de kandidaten, van de noodzaak van een strikte opvolging van de specifieke voorwaarden van vertrouwelijkheid en regels bij de uitvoering van de opdracht op het Koninklijk Domein van Laken.

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   45331100 - Installeren van centrale verwarming

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Voornaamste plaats van uitvoering:   Koninklijk Domein te Laken

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Het doel van deze opdracht is het ontwerp, de studie, de levering, de bouw, de inbedrijfstelling en de opleiding van het operationeel personeel met betrekking tot 9 verwarmingsposten van een stadsverwarmingsnet op het Koninklijk Domein te Laken.
De aannemer is verantwoordelijk voor het concept en de uitvoering van de werken in overeenstemming met de invoege zijnde normen.
De werken voor de bouw van het stadswarmingsnet zelf maakt geen deel uit van deze opdracht, maar wordt in een andere opdracht behandeld.
De aandacht van de aannemer wordt gevestigd op de interactie met andere tegelijkertijd lopende opdrachten (warmtenet). Elke aannemer blijft technisch en financieel volledig verantwoordelijk voor de installatie die door hem geleverd wordt, en met name binnen de contractueel vastgelegde planning. Maar: tijdens de engineering- en inbedrijfstellingsfase zullen vergaderingen en informatieuitwisselingen tussen de verschillende ondernemingen noodzakelijk zijn. Deze interactie heeft ook een invloed op de planning.
De opdrachtgever vestigt de aandacht, voor de kandidaten, van de noodzaak van een strikte opvolging van de specifieke voorwaarden van vertrouwelijkheid en regels bij de uitvoering van de opdracht op het Koninklijk Domein van Laken.

II.2.5) Gunningscriteria

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in dagen:   365

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Beoogd aantal gegadigden:   5

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   Objectieve criteria voor de beperking van het aantal kandidaten: Er worden 5 kandidaten gekozen uit de kandidaten die voldoen aan de toegangsvoorwaarden en de kwalitatieve selectievoorwaarden. De selectie van die 5 beste kandidaten gebeurt op basis van de volgende criteria: zie selectie.

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Wanneer een ondernemer zich inschrijft voor deze aanbesteding, verklaart hij dat hij zich niet in een situatie van uitsluiting bevindt, zoals beschreven staat in artikel 67 tot 69 van het koninklijk besluit van 15 juni 2016.
De kandidaat voegt bij zijn vraag tot deelname een uittreksel van het strafregister, welke aanduidt dat hij niet veroordeelt is voor één van de volgende redenen tot verplichte uitsluitingsgronden :
1° deelneming aan een criminele organisatie;
2° omkoping;
3° fraude;
4° terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten, dan wel uitlokking van, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een dergelijk misdrijf of strafbaar feit;
5° witwassen van geld of financiering van terrorisme;
6° kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel.
7° tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen
De kandidaat voegt bij zijn vraag tot deelname de attesten van RSZ, BTW en CIR/Isoc. Wordt uitgesloten van onderhavige procedure: de inschrijver die zijn verplichtingen inzake het betalen van fiscale schulden en sociale zekerheidsbijdragen niet nakomt. De inschrijver die zich in volgende situatie bevindt, kan echter wel deelnemen:
a) de schuld is niet groter dan 3.000 euro of
b) hij heeft voor deze schuld een afbetalingsplan verkregen dat hij nauwgezet respecteert;
Wanneer de schuld meer dan 3.000 euro bedraagt, toont de inschrijver, op straffe van uitsluiting, aan dat hij één of meerdere vorderingen heeft tegenover een aanbestedende overheid of een overheidsbedrijf, die zeker, invorderbaar en vrij zijn van eender welke verbintenis tegenover derden voor een bedrag dat minstens gelijk is aan zijn schuld min 3.000 euro.
Wanneer het bewijs dat in het bezit is van de aanbestedende overheid niet aantoont dat de inschrijver in regel is met zijn fiscale en sociale verplichtingen. Hij zal de inschrijver hiervan op de hoogte brengen. Hij beschikt over een éénmalige termijn van 5 werkdagen te tellen vanaf de dag na de bekendmaking van de vaststelling om het bewijs van de regularisering te bezorgen.
Met uitzondering van uitsluitingsredenen inzake fiscale en sociale schulden, kan de inschrijver die zich in één van de situaties van verplichte of facultatieve uitsluiting bevindt het bewijs leveren dat hij correctieve maatregelen genomen heeft teneinde zijn betrouwbaarheid aan te tonen. Hiervoor toont de inschrijver aan dat hij een vergoeding gestort heeft of geprobeerd heeft te storten om elke schade die veroorzaakt werd door het strafbaar feit of de fout te herstellen, dat hij alle feiten en omstandigheden opgehelderd heeft door actief samen te werken met de overheden die belast zijn met het onderzoek en dat hij concrete maatregelen genomen heeft op technisch en organisatorisch vlak en wat het personeel betreft om zo een nieuw strafbaar feit of nieuwe fout te vermijden.
De kandidaat voegt de balansen van de drie afgelopen boekjaren toe. De financiële capaciteit zal beschouwd worden als verworven wanneer hij aantoont dat zijn algemeen jaarlijks omzetcijfer hoger is dan 250.000 euro per jaar tijdens de drie afgelopen boekjaren.
Voor de kandidaturen die voorgesteld worden door tijdelijke handelsvennootschappen dient de afwezigheid van uitsluitingssituaties gecontroleerd te worden bij elk van de partners. De vereisten inzake economische, financiële en technische capaciteit echter kunnen vervuld worden door één, verschillende of alle partners.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal kandidaten: Er worden 5 kandidaten gekozen uit de kandidaten die voldoen aan de toegangsvoorwaarden en de kwalitatieve selectievoorwaarden. De selectie van die 5 beste kandidaten gebeurt op basis van de volgende criteria:
1. Belang van vergelijkbare werken uitgevoerd door de kandidaat in de drie afgelopen jaren, geëvalueerd op basis van het totaal van hun respectievelijke bedragen (totaal omzetcijfer gerealiseerd voor deze werken) (50 punten)
2. Kwantitatief en kwalitatief belang van het team voorgesteld door de kandidaat voor het uitvoeren van de aanbesteding (30 punten, waarvan 20 punten voor de professionele kwaliteit van de voorgestelde personen en 10 punten voor hun aantal in voltijds equivalent)
3. Aantal normen, of gelijkwaardige maatregelen, voor het garanderen van de kwaliteit inzake milieu, waaraan de kandidaat aantoont in overeenstemming mee te zijn, binnen de werking van teams voor 'projectmanagement', engineering', 'milieu', ‘energie' en/of 'werken' van zijn onderneming. (20 punten)

Eventuele minimumeisen:

De kandidaat voegt de balansen van de drie afgelopen boekjaren toe. De financiële capaciteit zal beschouwd worden als verworven wanneer hij aantoont dat zijn algemeen jaarlijks omzetcijfer hoger is dan 250.000 euro per jaar tijdens de drie afgelopen boekjaren.
Voor de kandidaturen die voorgesteld worden door tijdelijke handelsvennootschappen dient de afwezigheid van uitsluitingssituaties gecontroleerd te worden bij elk van de partners. De vereisten inzake economische, financiële en technische capaciteit echter kunnen vervuld worden door één, verschillende of alle partners.

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal kandidaten: Er worden 5 kandidaten gekozen uit de kandidaten die voldoen aan de toegangsvoorwaarden en de kwalitatieve selectievoorwaarden. De selectie van die 5 beste kandidaten gebeurt op basis van de volgende criteria:
1. Belang van vergelijkbare werken uitgevoerd door de kandidaat in de drie afgelopen jaren, geëvalueerd op basis van het totaal van hun respectievelijke bedragen (totaal omzetcijfer gerealiseerd voor deze werken) (50 punten)
2. Kwantitatief en kwalitatief belang van het team voorgesteld door de kandidaat voor het uitvoeren van de aanbesteding (30 punten, waarvan 20 punten voor de professionele kwaliteit van de voorgestelde personen en 10 punten voor hun aantal in voltijds equivalent)
3. Aantal normen, of gelijkwaardige maatregelen, voor het garanderen van de kwaliteit inzake milieu, waaraan de kandidaat aantoont in overeenstemming mee te zijn, binnen de werking van teams voor 'projectmanagement', engineering', 'milieu', ‘energie' en/of 'werken' van zijn onderneming. (20 punten)
De kandidaat voegt een verklaring toe met de vergelijkbare diensten die de afgelopen vijf jaren uitgevoerd werden, hun bedrag, hun datum en hun openbare of privé bestemmeling. De lijst zal gepaard gaan met certificaten van goede uitvoering .
De aanduiding van de titels van de studies of professionele titels van de uitvoerder van de werken of de kaderleden van de onderneming en in het bijzonder van de verantwoordelijke(n) die belast kunnen worden met de prestatie van de werken, dient vermeld te worden in de kandidatuur. De kandidaat voegt een omschrijving van de structuur en van de teams die voorgesteld worden door de kandidaat om toe te wijzen aan het project .
De kandidaat voegt een lijst toe met kwaliteitsgarantienormen (bijvoorbeeld ISO9000, 14000, 50000,…) of de bewijzen van gelijkaardige maatregelen die de milieu kwaliteit garanderen, die de kandidaat toepast binnen de werking van de teams 'projectbeheer', 'engineering', 'milieu', 'energie' en/of 'werken op de werf' van zijn onderneming.
De technische capaciteit van de kandidaat zal beschouwd worden als verworven wanneer hij het volgende aantoont:
- in de afgelopen vijf jaar ten minste 3 opdrachten van werken uitgevoerd hebben met een waarde van 250.000 € excl. Btw, elk van deze referenties moeten gestaafd worden met een certificaat van goede uitvoering getekend door de klant, privee of publiek,
- het ter beschikking hebben van een team voor de uitvoering van dit project dat ten minste over de volgende kwalificaties beschikt: 1 burgerlijke ingenieur, 1 expert inzake verwarmingsposten bij stadsverwarming of verwarmingsdistributie, 1 expert inzake energie. Voor elke persoon die beoogd wordt in de structuur van de kandidaat, voegt de kandidaat het CV toe.
- Ten minste een bewijs hebben van de maatregelen of norm voor het garanderen van de kwaliteit van het milieumanagement of milieumaatregelen die de kandidaat gebruikt bij het functionneren.
- Het bewijs van erkenning catégorie D17 en P1 of P2 in klasse 2
Indien de kandidaat beroep doet op de capaciteiten van andere entiteiten et indien deze capaciteit doorslaggevend is om aan de eisen van de selectie te voldoen, is hij verplicht om te vermelden voor welk deel van de opdracht hij beroep doet op deze capaciteit, alsook het bewijs te leveren van de aangegane verbintenis van de derden.
De kandidaat deelt de Aanbestedende overheid de naam of de namen mee van diegenen aan wie hij van plan is om een deel van de werken toe te vertrouwen in onderaanneming alsook de aard van de taken die uitbesteed zullen worden en zijn wettelijke vertegenwoordigers, welke ook de mate van het deel of plaats in de onderaanneming mag zijn.

Eventuele minimumeisen:

De technische capaciteit van de kandidaat zal beschouwd worden als verworven wanneer hij het volgende aantoont:
- in de afgelopen vijf jaar ten minste 3 opdrachten van werken uitgevoerd hebben met een waarde van 250.000 € excl. Btw, elk van deze referenties moeten gestaafd worden met een certificaat van goede uitvoering getekend door de klant, privee of publiek,
- het ter beschikking hebben van een team voor de uitvoering van dit project dat ten minste over de volgende kwalificaties beschikt: 1 burgerlijke ingenieur, 1 expert inzake verwarmingsposten bij stadsverwarming of verwarmingsdistributie, 1 expert inzake energie. Voor elke persoon die beoogd wordt in de structuur van de kandidaat, voegt de kandidaat het CV toe.
- Ten minste een bewijs hebben van de maatregelen of norm voor het garanderen van de kwaliteit van het milieumanagement of milieumaatregelen die de kandidaat gebruikt bij het functionneren.
- Het bewijs van erkenning catégorie D17 en P1 of P2 in klasse 2
Klasse: Klasse 2 : tot 275.000 EUR, Categorie: D17, P1, P2

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   ja

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Niet-openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   15-09-2017

Plaatselijke tijd:   10:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

FR, NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   12

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:  

Plaatselijke tijd:   -

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Rechtbank van eerste aanleg
Postadres
-
Plaats
Brussel
Postcode
-
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

07-08-2017