Stad Oostende
Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor de eerste aanleg en het vernieuwen van trottoirs voor maximum 1 jaar

Deze opdracht omvat de uitvoering van de eerste aanleg en van de vernieuwing van trottoirs op het grondgebied van de stad Oostende voor de duur van maximum 1 jaar.
Om de opdrachtdocumenten te kunnen downloaden wordt u gevraagd een e-mailadres op te geven. Op dit e-mailadres zal alle eventuele communicatie gevoerd worden tijdens de gunningsprocedure, zoals daar zijn de eventuele vragen en antwoorden, ontbrekende pagina's of documenten,... Het is in uw belang dat u de opdrachtdocumenten via de link vermeld in het publicatiebericht downloadt en een geldig e-mailadres opgeeft.

Publicatiedatum
30-10-2015
Deadline
16-12-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45233253 - Wegdekwerkzaamheden voor voetpaden
Regiocodes (NUTS)
BE255 - Arr. Oostende
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Oostende
Postadres
Vindictivelaan 1, 8400 Oostende, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Anja Gregorius

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Voor de buitenlandse kandidaten/inschrijvers:
Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document, niet ouder dan 3 maanden op de uiterste datum van indiening van de offertes, uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt of een gerechtelijke reorganisatie heeft bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen;
- geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, geen procedure van vereffening of van gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem en niet het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen;
- niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast. De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure. Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:
° het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;
° de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk ;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- zich niet in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen opvorderbaar in het kader van de kwalitatieve selectie.
Het bewijs van de laatste 2 punten kan ook geleverd worden door elk middel dat de aanbestedende overheid aannemelijk kan maken.
In elk stadium van de gunningsprocedure, behalve om dwingende redenen van algemeen belang, wordt uitgesloten de kandidaat of inschrijver van wie is vastgesteld dat hij als werkgever illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.
Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of voor de ontvangst van de offertes, overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar de werknemers gevestigd zijn.
Indien van toepassing, een attest overgemaakt door het RSVZ waaruit blijkt dat de kandidaat of inschrijver voldaan heeft aan de betaling van zijn bijdragen inzake sociale zekerheid van de zelfstandigen.
In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Voor een Belgische kandidaat of inschrijver betreft dit de naleving van de fiscale verplichten ten opzichte van de FOD Financiën.
Voor de Belgische kandidaten/inschrijvers:
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 § 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
De aanbestedende overheid gaat zelf over tot verificatie van deze verklaring met uitzondering van onderstaand document.
Omdat het volgende document voor de aanbestedende overheid niet kosteloos toegankelijk is via elektronische middelen zoals bedoeld in artikel 60 § 1 moet bovenop de impliciete verklaring op erewoord dit document bij de offerte worden gevoegd:
Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document, niet ouder dan 3 maanden op de uiterste datum van indiening van de offertes, op naam van de onderneming (rechtspersoon of natuurlijk persoon) (aan te vragen via fax 02/5522782 of via e-mail [email protected] voor houders van een Belgisch ondernemingsnummer of btwnummer), uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast. De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure. Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:
° het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;
° de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- zich niet in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen opvorderbaar in het kader van de kwalitatieve selectie.
Het bewijs van de laatste 2 punten kan ook geleverd worden door elk middel dat de aanbestedende overheid aannemelijk kan maken.
Indien van toepassing, een attest overgemaakt door het RSVZ waaruit blijkt dat de kandidaat of inschrijver voldaan heeft aan de betaling van zijn bijdragen inzake sociale zekerheid van de zelfstandigen.
In elk stadium van de gunningsprocedure, behalve om dwingende redenen van algemeen belang, wordt uitgesloten de kandidaat of inschrijver van wie is vastgesteld dat hij als werkgever illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

Economische en financiële draagkracht

Nihil

Eventuele minimumeisen:

Nihil

Vakbekwaamheid

Onverminderd de bepalingen van de erkenningsWetgeving waarbij de inschrijver, op het moment van de gunningsbeslissing, moet aantonen te voldoen aan de voorwaarden tot erkenning zowel naar de aard als naar de omvang, zal de inschrijver verplichtend drie tevredenheidsattesten bijvoegen, ondertekend door de leidend ambtenaar of de projectverantwoordelijke van het opdrachtgevend bestuur (met opgave van het telefoonnummer van deze persoon) waaruit blijkt dat hij tot tevredenheid van de opdrachtgever, als effectieve uitvoerder van de opdracht, in de loop van de laatste 5 jaar voorafgaand aan de datum van de indiening van de offertes werken heeft uitgevoerd die betrekking hebben op opdrachten in het kader van een raamovereenkomst op afroep of een open overeenkomst op afroep met betrekking tot wegeniswerken in het algemeen met een minimum aannemingsbedrag van 75 % van de waarde van de huidige door de kandidaat ingediende offerte (excl. btw) op jaarbasis. Deze attesten zijn nodig om aan te tonen dat de inschrijver kan inspelen op capaciteitsverschillen die op voorhand niet gekend zijn.
Deze attesten moeten verplichtend vermelden:
- identificatie van de opdrachtgever;
- naam en functie van de verantwoordelijke afgevaardigde van de opdrachtgever;
- aard van de werken;
- uitvoeringsbedrag;
- uitvoeringsperiode;
- plaats van uitvoering.

Eventuele minimumeisen:

Nihil
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken) , Klasse 4