Rectificatie

Gemeente Aartselaar - Weg en rioleringswerken in Kleistraat (tussen Groeningenlei en Oever)

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Pidpa
Nationaal identificatienummer
BE 204.908.936
Postadres
Desguinlei 246
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
NUTS-code
BE21 - Prov. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Halima Abraymi
Telefoon
+32 32168693
E-mail
overheidsopdrachten@pidpa.be
Fax
+32 32606003

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://www.pidpa.be/over-pidpa/leveranciers/aanbestedingsdossiers

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Gemeente Aartselaar - Weg en rioleringswerken in Kleistraat (tussen Groeningenlei en Oever)

Referentienummer: K-14-013

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233120 - Wegenbouwwerken

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

30-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-533420

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 31-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

In de meetstaat werden volgende wijzigingen aangebracht - wijziging hoeveelheden - wijziging omschrijvngen - geschrapte posten Een aangepaste meetstaat wordt aan het dossier toegevoegd. Alle informatie is terug te vinden in de map terechtwijzend bericht 2 - 20171130 via bovenstaande link.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2305 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!