Rectificatie

Gemeente Aartselaar - Weg en rioleringswerken in Kleistraat (tussen Groeningenlei en Oever)

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Pidpa
Nationaal identificatienummer
BE 204.908.936
Postadres
Desguinlei 246
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
NUTS-code
BE21 - Prov. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Halima Abraymi
Telefoon
+32 32168693
E-mail
overheidsopdrachten@pidpa.be
Fax
+32 32606003

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://www.pidpa.be/over-pidpa/leveranciers/aanbestedingsdossiers

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Gemeente Aartselaar - Weg en rioleringswerken in Kleistraat (tussen Groeningenlei en Oever)

Referentienummer: K-14-013

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233120 - Wegenbouwwerken

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

30-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-533420

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 31-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

In de meetstaat werden volgende wijzigingen aangebracht - wijziging hoeveelheden - wijziging omschrijvngen - geschrapte posten Een aangepaste meetstaat wordt aan het dossier toegevoegd. Alle informatie is terug te vinden in de map terechtwijzend bericht 2 - 20171130 via bovenstaande link.