Infrabel Asset Management Area North-West
Rectificatie

57/52/3/20/030 Marktbevraging omtrent aanleg van onderhoudsarme dienstpaden en kabelsleuven langsheen de sporen in België

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Infrabel Asset Management Area North-West
Nationaal identificatienummer
0869.763.267_23936
Postadres
Koningin Maria-Hendrikaplein 2
Plaats
Gent
Postcode
9000
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 499543502
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.infrabel.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=375172

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

57/52/3/20/030 Marktbevraging omtrent aanleg van onderhoudsarme dienstpaden en kabelsleuven langsheen de sporen in België

Referentienummer: I-I.NW-57/52/3/20/030-F52_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45234100 - Aanleg van spoorweg

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Op het Infrabeldomein zijn veel dienstpaden aan vernieuwing toe. We willen dit gegeven graag aangrijpen om op grote schaal onderhoudsarme dienstpaden aan te leggen. Waar opportuun willen we dit combineren met de aanleg van nieuwe kabelsleuven. We zijn op zoek naar een innovatieve manier van aanleg waarbij een hoog rendement gehaald kan worden. Hierbij mag het treinverkeer zo min mogelijk gehinderd worden.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

30-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-521897

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 25-06-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

de bijlagen werden toegevoegd