Rectificatie

Renovatie platte daken - fase 1

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
GO! Scholengroep 5
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Mechelbaan 561
Plaats
Putte
Postcode
2580
NUTS-code
BE212 - Arr. Mechelen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Paul Lemmens
Telefoon
+32 15504155
E-mail
paul.lemmens@sgr5.be
Fax
+32 15525042

Internetadres(sen)

Hoofdadres: www.sgr5.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Renovatie platte daken - fase 1

Referentienummer: INFRA/PL/2017/001

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45261214 - Aanbrengen van bitumineuze dakbedekking

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

17-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-529510

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 28-09-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

RECHTZETTING : De offerte kan NIET via elektronische middelen ingediend worden. De eertse optie volgens artikel I.7 vervalt dus.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2366 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!