Sociale Bouwmaatschappij Schelle
Aankondiging van een opdracht

Slopen van drie eengezinswoningen

Slopen van drie eengezinswoningen

Publicatiedatum
13-12-2016
Deadline
23-01-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45110000 - Slopen en ontmantelen van gebouwen, en grondverzet
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Sociale Bouwmaatschappij Schelle
Postadres
Jef Van Hoofstraat 19bis, 2627 Schelle, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Chantal Cuypers

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen;
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;
- geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11/02/2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

Economische en financiële draagkracht

Eventuele minimumeisen:

Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Een lijst met de namen en de beroepskwalificaties van de personen die belast zijn met de uitvoering van de opdracht.
* De studie- of beroepskwalificaties van de aannemer of het kaderpersoneel van de onderneming en in het bijzonder van degenen die met de leiding van de werken worden belast.
Vereiste erkenning: G5 (Afbraakwerken), Klasse 1