Aankondiging van een opdracht

Sigmaplan RO Dendermonde. Gecontroleerd overstromingsgebied Vlassenbroek. Bouw ringdijk fase 2

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Afdeling Zeeschelde
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113 bus 44
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
NUTS-code
BE2 - VLAAMS GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Stefaan Nollet
Telefoon
+32 32246728
E-mail
Stefaan.nollet@wenz.be
Fax
+32 32246705

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.wenz.be

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=290985

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=290985

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AZS-16EI1793-F02

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Publiekrechtelijke instelling

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Sigmaplan RO Dendermonde. Gecontroleerd overstromingsgebied Vlassenbroek. Bouw ringdijk fase 2

Referentienummer:   AZS-16EI1793-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45100000 - Bouwrijp maken van terreinen

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Voorliggende opdracht kadert specifiek in de realisatie van het gecontroleerd overstromingsgebied Vlassenbroek. Dit overstromingsgebied zal uit 2 delen bestaan, gescheiden door een (overstroombare) compartimenteringsdijk. Naast de ringdijk zullen ook een overloopdijk, uit- en inwateringsconstructies, maatregelen met betrekking tot de afwatering van het achterland edm. gerealiseerd worden.
Binnen deze opdracht wordt, aansluitend op een reeds gerealiseerd deel van de ringdijk, een nieuwe ringdijk op Sigmahoogte aangelegd. Ten behoeve van het lokale waterbeheer (afvoer van het hemelwater aan de landzijde van de ringdijk) wordt langs de ringdijk een verzamelgracht (afwateringsgracht) aangelegd. Deze gracht sluit aan op het intussen reeds aangepaste pompstation. Daarnaast wordt extra buffercapaciteit gerealiseerd door de aanleg van een aantal opvangbekkens (bufferbekkens) langsheen de ringdijk.

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   45232450 - Bouwwerkzaamheden voor afwatering

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

4.1. Aanleg van een ringdijk
Langs het toekomstig overstromingsgebied Vlassenbroek wordt aansluitend op het reeds gerealiseerde deel van de ringdijk een nieuwe ringdijk aangelegd tot op Sigma hoogte (+8 m TAW). Deze ringdijk sluit in het zuiden aan op de bestaande Scheldedijk juist stroomopwaarts het pompgemaal. Voor de realisatie van de ringdijk wordt gebruik gemaakt van lokaal uit te graven grondspecie, de grondspecie aanwezig in de tijdelijke werfopslagplaats en door de aannemer geleverde grondspecie. Een deel van de ringdijk wordt voorzien van een breuksteenbestorting.
4.2. Aanleg van een langsgracht
Naast de ringdijk wordt een langsgracht aangelegd, die zorgt voor de afwatering van het oppervlaktewater. Deze ringgracht sluit aan op het reeds gerealiseerd deel van de langsgracht en loopt langs Vlassenbroek, de Broekstraat en de Broekkantstraat tot aan het pompgemaal in het zuiden. Deze gracht heeft als voornaamste functie het oppervlaktewater van alle zijlopen en aanwezige constructies op te vangen en naar het pompstation te voeren. Bij het ontwerp en de dimensionering van deze ringgracht is rekening gehouden met de inpassing van de extra waterbergingszones (cfr. plan).
4.3. Waterbergingszones en maatregelen voor het lokale waterbeheer
Om ook extreme afvoerpieken te kunnen opvangen, zelfs als deze gepaard gaan met extreem hoge waterstanden in de Schelde, worden langs het zuidelijk deel van de ringgracht veilig begrensde overstroombare zones aangelegd (opvangbekkens) met een voldoende grote waterbergende capaciteit.
Langsheen de zuidelijke grens van het gebied, ter hoogte van de Broekstraat en de Broekkantstraat, wordt alzo een 30-tal meter brede zone voor waterberging gerealiseerd langs de ringgracht, waarbinnen een minstens 10 meter brede plasberm wordt aangelegd, die kan fungeren als opvangbekken wanneer het water stijgt boven het normale streefpeil van de gracht. De hoogte van deze plasberm bedraagt ca. +1,15 m TAW, zoals aangeduid op het inrichtingsplan in bijlage.
Verder wordt ook een overstroombare zone voor waterberging gerealiseerd ten zuidwesten van het GOG. Ook dit terrein ligt hoger dan de normale waterstand in de langsgracht, zodat het slechts uitzonderlijk zal worden aangesproken wanneer de waterhoogte in de langsgracht boven het peil van 1,65 m TAW stijgt.
De werken omvatten ook het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in dagen:   400

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   ja

II.2.14) Nadere inlichtingen

Bij toepassing van art. 42, §1, 2° Wet 2016 heeft de aanbestedende overheid het recht deze opdracht te herhalen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   ja

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   ja

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   12-12-2017

Plaatselijke tijd:   09:45

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   6

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   12-12-2017

Plaatselijke tijd:   09:45

Plaats:   zaal Zenne, Anna Bijnsgebouw 2018 Antwerpen - 6de verdieping

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Waterwegen en Zeekanaal NV
Postadres
Oostdijk 110
Plaats
Willebroek
Postcode
2830
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
Waterwegen en Zeekanaal NV
Postadres
Oostdijk 110
Plaats
Willebroek
Postcode
2830
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
Waterwegen en Zeekanaal NV
Postadres
Oostdijk 110
Plaats
Willebroek
Postcode
2830
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

10-11-2017

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2345 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!