VIVAQUA
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

HS-cabine van 6 kV in het station van Tailfer

opdracht voor aanneming van werken betreffende de levering, de plaatsing en de indienststelling van een HS-cabine van 6 kV, van het afgesloten type en bestaande uit 33 cellen, in het station van Tailfer

Publicatiedatum
05-10-2015
Deadline
28-10-2015 om 16:00
Opdrachtcodes (CPV)
45315400 - Hoogspanningsinstallaties
Regiocodes (NUTS)
BE3 - RÉGION WALLONNE
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
VIVAQUA
Postadres
Keizerinlaan 17-19, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
VIVAQUA
Ter attentie van
de vertegenwoordiger van de Leidende Dienst

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

door het indienen van een aanvraag tot deelneming aan de opdracht wordt de kandidaat verondersteld op erewoord te verklaren dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingsgevallen bedoeld in de paragrafen 1 en 2 van artikel 66 van het Koninklijk Besluit van 16 juli 2012 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in speciale sectoren.
VIVAQUA behoudt zich het recht voor om, ofwel bij de kandidaat, ofwel rechtstreeks bij derden, deze verklaring te controleren.
De kandidaat moet bovendien bij zijn aanvraag tot deelneming voegen:
? een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid over het voorlaatste verlopen kwartaal vóór de uiterste datum van indiening van de offertes waaruit blijkt dat hij in orde is met de betaling van zijn sociale bijdragen; de kandidaat afkomstig van een andere lidstaat van de Europese Unie voegt een soortgelijk attest bij, conform §2 van artikel 67 van voornoemd Koninklijk Besluit;
? attesten waaruit blijkt dat hij in orde is met zijn professionele fiscale verplichtingen inzake directe belastingen en btw, in de zin van artikel 68 van voornoemd besluit;
? een recent uittreksel uit het strafregister van de onderneming.

Economische en financiële draagkracht

de kandidaat moet zijn economisch en financieel vermogen aantonen door een verklaring op erewoord betreffende zijn omzet in verband met de werken bedoeld in deze opdracht (levering en plaatsing van een HS-cabine); het gaat hier om de omzet die is behaald in elk van de laatste vijf boekjaren.

Vakbekwaamheid

de kandidaat moet aantonen dat hij over de technische capaciteit beschikt om de opdracht uit te voeren. Daartoe voegt hij bij zijn kandidatuur:
? een getuigschrift van erkenning voor minstens subcategorie P2 / klasse 4 of een bewijsdossier conform de voorschriften van artikel 3 §1, 2° van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken of, voor aannemers uit een andere lidstaat van de Europese Unie, een getuigschrift afgeleverd door de hiervoor bevoegde instelling of het bewijs van inschrijving op een lijst van aannemers die erkend zijn in die andere lidstaat, samen met elk document dat aantoont dat het getuigschrift of de inschrijving gelijkwaardig is met het hierboven vereiste getuigschrift;
? een lijst met minstens twee referenties van soortgelijke opdrachten (levering en plaatsing van een HS-cabine) uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar vóór de bekendmaking van deze opdracht; de lijst in kwestie bevat of moet vergezeld zijn van een volledige en nauwkeurige beschrijving van elk van de vermelde referenties; de kandidaat voegt voor elk van deze referenties een getuigschrift van goede uitvoering van de klant bij of vermeldt de juiste gegevens van een contactpersoon bij die klant;
? een beschrijving van het personeel en het materieel dat de kandidaat ter beschikking kan stellen om de opdracht uit te voeren; de rol en de bekwaamheden van elk personeelslid moeten duidelijk naar voren komen.

Gesteld dat de kandidaat een beroep doet op de capaciteiten van derden om aan te tonen dat hij de opdracht kan uitvoeren, moet hij absoluut bij zijn aanvraag tot deelneming voegen:
? het bewijs dat deze derde(n) zich niet in een situatie van uitsluiting bevindt (bevinden), in overeenstemming met de hierboven vermelde eisen,
? het bewijs dat deze derde(n) beschikt (beschikken) over de technische capaciteit om de opdracht uit te voeren, in overeenstemming met de hierboven vermelde eisen,
? een schriftelijke verbintenis van deze derde(n) om alle nodige middelen ter beschikking van de inschrijver te stellen.
Enkel de geselecteerde kandidaten zullen het bestek ontvangen; de kandidaten die willen dat hun aanvraag tot deelneming in aanmerking wordt genomen, moeten de voornoemde documenten dan ook absoluut indienen binnen de gestelde termijn.