Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Selectie van een aannemer sanitair voor de uitvoering van werkzaamheden in regie op afroep - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Geelse Huisvesting C.V.B.A.
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Kameinestraat 3
Plaats
Geel
Postcode
2440
NUTS-code
BE213 - Arr. Turnhout
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Bram Neys
Telefoon
+32 14578189
E-mail
bram.neys@geelsehuisvesting.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.geelsehuisvesting.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/93/IK/2017

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

het hierboven vermelde adres

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ander type:   Sociale huisvestingsmaatschappij

I.5) Hoofdactiviteit

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Uitnodiging tot indienen offerte - Selectie van een aannemer sanitair voor de uitvoering van werkzaamheden in regie op afroep - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Referentienummer:   2017015

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   44411000 - Sanitair

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE213 - Arr. Turnhout

Voornaamste plaats van uitvoering:   Geel, Herentals, Grobbendonk, Hulshout, Westerlo, Kasterlee, Laakdal, Meerhout

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De opdracht betreft een raamcontract voor herstellingen in bestaande gebouwen- zowel bewoond als leegstaand aan het sanitair.
De opdracht omvat de herstelling en vernieuwing van installaties, elke werk met betrekking tot toestellen of recipiënten bestemd voor de aanvoer, behandeling, verdeling of afvoer van water (exclusief warmwaterbereiders). Dit houdt in het herstellen en/of vervangen van volgende, niet-limitatieve lijst:
- baden, inloopdouches, douches
- badkamertoebehoren
- wastafels en handenwassers, uitgietbakken
- toiletten en jachtbakken in porselein of kunststof, inbouwelementen en montagesystemen voor toiletten, toiletzittingen
- keukenspoeltafels
- sanitair kraanwerk
- aanvoertoebehoren voor sanitaire toestellen
- afvoertoebehoren voor sanitaire toestellen
- drukleidingen en fittingen van diverse diameters in diverse materialen
- afvoerleidingen van diverse diameters in diverse materialen
- regenwaterpompen
Via het raamcontract kan de aanbestedende overheid een beroep doen op een aannemer op basis van deelopdrachten en hierdoor inspelen op de evolutie van de behoeften ( = op afroep). Het is voor Geelse Huisvesting onmogelijk om voor elke opdracht die handelt over sanitair een post te voorzien. Daarom werd er een oplijsting gemaakt van de meest voorkomende werkzaamheden. Die posten zullen in de samenvattende opmeting geplaatst worden om de verschillende offertes zo goed mogelijk te kunnen beoordelen. Er zal voor de andere werken, die weinig voorkomen of heel specifiek zijn, een regieprijs gevraagd worden.
In 2016 werden er herstellingen uitgevoerd in +/- 475 wooneenheden.
De samenwerking tussen de partijen is niet exclusief. De aanbestedende overheid behoudt het recht om andere aannemers aan te stellen zonder dat de, via dit raamcontract aangestelde, aannemer op grond daarvan aanspraak zou kunnen maken op enige schadevergoeding.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   12

Deze opdracht kan worden verlengd:   ja

Beschrijving van verlengingen:   Niet gespecifieerd

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Een verklaring op erewoord dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude, terroristische misdrijven, witwassen van geld, kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel, tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen;
- voldoet aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen;
- voldoet aan zijn verplichtingen op het vlak van het milieu-, sociaal- en arbeidsrecht;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt, een gerechtelijke organisatie ondergaat of geen aangifte van zijn faillissement heeft gedaan of voor hem een procedure van vereffening of gerechtelijke organisatie aanhangig is, of een soortgelijke procedure in andere nationale reglementeringen;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan, waardoor zijn integriteit in twijfel kan worden getrokken;
- geen handelingen heeft gesteld, geen overeenkomsten heeft gesloten, geen afspraken heeft gemaakt die gericht zijn op vervalsing van de mededinging;
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;
** Omdat de volgende documenten voor de aanbestedende overheid niet kosteloos toegankelijk zijn via elektronische middelen zoals bedoeld in artikel 60 § 1 moeten bovenop de impliciete verklaring op erewoord deze documenten bij de offerte worden gevoegd:
- Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
- In navolging van art. 63 van het KB van 18 april 2017 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Voor een Belgische kandidaat of inschrijver betreft dit de naleving van de fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.

Eventuele minimumeisen:

Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

*De aannemer sanitair die door de dienstverlener ter beschikking gesteld wordt, beschikt over voldoende technische kwaliteiten (minimum 10 jaar ervaring) om alle werkzaamheden binnen een normaal tijdsbestek op een kwalitatief hoogstaande manier uit te voeren. De dienstverlener zorgt ervoor dat de opdrachten uitgevoerd kunnen worden zonder oponthoud: er wordt altijd voor vervanging gezorgd indien nodig.

Eventuele minimumeisen:

De inschrijver dient minstens opgave te doen van 4 referenties aangaande gelijkaardige aannemingen vanaf 2013. De opdrachten dienen minstens 50.000 euro te bedragen.
De aannemer vermeldt hierbij: hun bedrag, data/locatie van uitvoering en de publieke- of privaatrechterlijke instanties waarvoor ze bestemd zijn.
Het attest dat wordt afgeleverd is ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het datum waarop ze werden uitgevoerd.
*De aannemer sanitair die door de dienstverlener ter beschikking gesteld wordt, beschikt over voldoende technische kwaliteiten (minimum 10 jaar ervaring) om alle werkzaamheden binnen een normaal tijdsbestek op een kwalitatief hoogstaande manier uit te voeren. De dienstverlener zorgt ervoor dat de opdrachten uitgevoerd kunnen worden zonder oponthoud: er wordt altijd voor vervanging gezorgd indien nodig.
Vereiste erkenning: D16 (Sanitaire installaties en gasverwarmingsinstallaties met individuele toestellen), Klasse 1

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Versnelde procedure

Motivering:   Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   ja

Raamovereenkomst met één onderneming:   ja

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   ja

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   22-05-2018

Plaatselijke tijd:   09:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

De inschrijving moet geldig blijven tot:   18-11-2018

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:  

Plaatselijke tijd:   -

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

Informatiesessie:
04/05/2018 om 09.30
Koekoekstraat 12 in 2440 Geel

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Belgische Mededingingsautoriteit
Postadres
City Atrium, Vooruitgangstraat 50
Plaats
Brussel
Postcode
1210
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
info@bma-abc.be
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

23-04-2018

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2213 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!