Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Oproep tot aanvraag tot deelneming - C-19-008 Raamovereenkomst voor de levering van diverse materialen voor huisaansluitingen binnen 2019-2023

zie II.1.1

Datum van verzending van deze aankondiging
07-02-2019
Publicatiedatum
09-02-2019
Deadline
12-03-2019
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
44162500 - Drinkwaterleidingen
Contracttype
Leveringen
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Pidpa
Postadres
Desguinlei 246
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Halima Abraymi
E-mail
overheidsopdrachten@pidpa.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

Economische en financiële draagkracht

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1. zie bestek

Eventuele minimumeisen:

1. zie bestek

Technische en beroepsbekwaamheid

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1. zie bestek

Eventuele minimumeisen:

1. zie bestek

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!