Avis de marché

RAAMOVEREENKOMST VOOR LEVERING VAN MEDISCHE EN INDUSTRIELE GASSEN IN BULK EN IN CILINDERS, PLAATSEN VAN NOODZAKELIJKE INFRASTRUCTUUR VOOR SITE 1 EN 2 + BOUWKUNDIGE WERKEN OP SITE 2

Fournitures
Date publication
05-04-2017
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
EMMAUS VZW | 2800 Mechelen, BE
Codes sujets (CPV)
24100000 - Gaz
24110000 - Gaz industriels
24111500 - Gaz médicaux
44161100 - Gazoducs
44161110 - Réseaux de distribution de gaz
44612100 - Bouteilles de gaz
44612200 - Réservoirs à gaz
Contenu bref
Perceel 1 “LEVERING VAN MEDISCHE EN INDUSTRIELE GASSEN IN BULK EN CILINDERS, PLAATSEN VAN CENTRALES”
Deze opdracht betreft een onderhandelingsprocedure met bekendmaking, onder de modaliteit van een raamovereenkomst over een periode van maximum 84maanden.
Voorwerp van deze leveringen: Levering van medische gassen en industriële gassen in bulk en in cilinders, alsook het ter beschikking stellen van de nodige centrales voor de opslag en distributie van die gassen.
Toelichting: De opdracht omvat levering voor twee ziekenhuizen, met name site 1 en site 2. De overeenkomst loopt via een modaliteit van een raamovereenkomst en dit over een periode van 7jaar (4j + 2j + 1j)
Site 1 - Nieuwbouwsite: AZ Sint Maarten - Liersesteenweg 435 (Roosendaelveld) te 2800 Mechelen (Noord)
Plaatsen van nieuwe citernes, centrales en module, voorzien van alle noodzakelijke infrastructuur en telemetrie. Voorzien van de medische en industriële gassen die verder in dit bestek worden beschreven. Leveren van debietmeters.
De opdracht omvat tevens het verwijderen van de huidige installatie door de huidige opdrachtnemer op de drie campussen (die uit dienst gaan vanaf einde oktober 2018) en dit tussen de periode van 01/11/2018 en uiterlijk 31/12/2018.
Site 2: Bestaande site: AZ Sint Jozef - Oude Liersebaan 4 te 2390 Malle
Plaatsen van nieuwe citernes, centrales en module, voorzien van alle noodzakelijke infrastructuur en telemetrie en dit op een nieuwe en gewijzigde locatie. Zie verdere beschrijving in perceel 2.
De inschrijvers die intekenen op dit bestek, engageren zich ertoe om – indien de nieuwe opdrachtnemer verschillend is van de huidige opdrachtnemer – op een efficiënte en effectieve manier samen te werken, teneinde de huidige installatie over te zetten naar de nieuwe installatie voor beide sites.
Planning van dit dossier:
Publicatie: april 2017
Ontvangst offerten: mei 2017
Toewijzing: augustus 2017
Planning site 1
Opstart werken: oktober 2017
Installatie gebruiksklaar: januari 2018 (om te testen op lekken)
Officieel verbruik vanaf: 01/09/2018
Planning site 2
Opstart werken: in overleg met opdrachtgever en opdrachtnemer. De werken worden zodanig getimed en afgesproken met opdrachtgever, dat het contract voor beide sites en voor beide percelen, op hetzelfde tijdstip kunnen opstarten.
Perceel 2 “BOUWKUNDIGE WERKEN ”
Deze werken omvatten:
o De bouwkunde van het gassenpark
o Leidingen tussen centrale (buiten) en de nieuwe verdeelcollectoren binnen in het gebouw
o Verdeelcollectoren
o Aansluitingen op de bestaande leidingen
o Elektrische voedingskabel
o Alle instandhoudingswerken
Plaats van uitvoering: AZ Sint-Jozef, Oude Liersebaan 4 te 2390 Malle (site 2)
Toelichting: Op site 2 staat op de huidige locatie een tank, centrale en bijhorende infrastructuur. Deze locatie is te klein om drie bronnen te plaatsen, met bijhorende centrale en infrastructuur.
Er zal dus een nieuwe locatie voorzien moeten worden. De werken worden beschreven in het begeleidend document van Ingenium en op basis van deze bijlage, zal de inschrijver een kostprijs moeten voorzien voor perceel 2 op de meetstaat, die wordt bijgevoegd.
Alle materialen die worden geleverd en geplaatst, zijn nieuw en dit voor beide percelen.
Perceel 2 wordt in een aparte bijlage (zie bestek Ingenium) toegevoegd.
De bijlage omvat de technische voorschriften en bepalingen, alsook een meetstaat van studiebureau Ingenium.
Description lots

Lot 1: LEVERING VAN MEDISCHE EN INDUSTRIIELE GASSEN IN BULK EN CILINDERS, PLAATSEN VAN CENTRALES

Description
LEVERING VAN MEDISCHE EN INDUSTRIIELE GASSEN IN BULK EN CILINDERS, PLAATSEN VAN CENTRALES
Codes sujets supplémentaires (CPV)
24100000 - Gaz
24110000 - Gaz industriels
24111500 - Gaz médicaux

Lot 2: PLAATSEN VAN LEIDINGEN, CENTRALE EN AANSLUITING OP EEN NIEUWE LOCATIE OP SITE 2

Description
PLAATSEN VAN LEIDINGEN, CENTRALE EN AANSLUITING OP EEN NIEUWE LOCATIE OP SITE 2
Codes sujets supplémentaires (CPV)
44161100 - Gazoducs
44161110 - Réseaux de distribution de gaz
44612100 - Bouteilles de gaz
44612200 - Réservoirs à gaz
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
* Een verklaring betreffende de totale omzet van de bedrijfsactiviteit over de laatste drie beschikbare boekjaren in België, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn. Deze omzetverklaring kan geschieden onder de vorm van een jaarverslag (inclusief attest van de laatste drie beschikbare boekjaren) goedgekeurd door een erkend bedrijfsrevisor, doch bij voorkeur door een opgave van enkel de omzetcijfers op jaarbasis, getekend door de gevolmachtigde inschrijver.
* Inschrijver dient het liquiditeitsratio en solvabilliteitsratio op te geven over het laatste gepubliceerde jaarrekening.
* Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor te leggen
Opgave acid ratio liquiditeit (vlottende activa t.o.v. het vreemd vermogen op korte termijn). De gemiddelde ratio over de laatste 3 boekjaren moet minstens 1 bedragen.
Deze ratio op te geven voor de laatste 3 afgesloten boekjaren.
Opgave ratio solvabiliteit (verhouding eigen vermogen t.o.v. totaal passief vermogen). De gemiddelde ratio over de laatste 3 boekjaren moet minstens 22% bedragen.
Deze ratio op te geven voor de laatste 3 afgesloten boekjaren.
Au minimum
Opgave van de ratio's is een minimumeis

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
* Een lijst met minimum drie en maximum vijf gedocumenteerde en relevante recente leveringen in België, met minimum vermelding van volgende gegevens:
- Gegevens en telefoonnummer van opdrachtgever
- Vermelding van de bedragen
- Omschrijving van de opdracht
De lijst moet minstens afgestemd zijn op de hierboven beschreven criteria en mag geenszins een standaard referentielijst zijn.
* Een lijst met minimum twee en maximum vijf gedocumenteerde en relevante recente leveringen / diensten (over de laatste drie jaar) en dit voor eenzelfde orde van grootte zoals opgegeven in dit dossier.
Deze referenties worden gestaafd d.m.v. een attest van tevredenheid door de opdrachtgever. Tevens dienen volgende gegevens verplicht mee te worden vermeld:
*Orde van grootte van het investeringsbedrag
*Contactgegevens per referentie
*Vermelding van tevredenheid door de opdrachtgever ( implementatie, communicatie, projectleiding... deze punten worden voorzien van een score van tevredenheid)
*Het document is duidelijk leesbaar en getypt (geen handgeschreven document)
*Het document is voorzien van een recente datum (maximum 3 jaar)
*Een beschrijving van de technische dienst, de technische uitrusting van de onderneming en de maatregelen die zij treft om kwaliteit te waarborgen
*Indien de inschrijver gebruik maakt van onderaannemers (bvb voor de levering, installatie of weghalen van de installatie), dient hij deze in de offerte op te geven.
*Alle in de Europese pharmaco opgenomen medische gassen dienen aan de beschreven specificaties te voldoen. Een conformiteitsattest voor elk gas wordt door de inschrijver Toegevoegd.
* Bewijs van registratie van het gas bij het Ministerie cf. KB van 3 juli 1969 met betrekking tot de registratie van geneesmiddelen en zijn latere bijwerkingen
* Een productievergunning voor de aangeboden gassen. Indien de productie in België gebeurt cf. KB van 06 juni 1960 betreffende de fabricage en de distributie in het groot en de ter handstelling van geneesmiddelen, en zijn latere bijwerkingen.
* Een distributievergunning voor de aangeboden gassen cf. KB van 06 juni 1960 en zijn latere bijwerkingen.
* Certificatie van zijn proces voor fabricatie en levering van medische stikstof voor de Belgische markt door en aangemelde instantie
Registratie FAGG + voorleggen van de registratie
Au minimum
Minimum 2 tevredenheidsattesten
Vereiste erkenning: L1 (Leidingen plaatsen), Klasse 5
C5 (Bitumineuze verhardingen en bestrijkingen), Klasse 5
F1 (Montage- en demontagewerken (zonder leveringen)), Klasse 5
truck tower-crane sharing