Aankondiging van een opdracht - nutssectoren

C39/0000303243 - Onderdelen van de WC-modellen EVAC voor het rollend materieel van de NMBS (MR08, MR66-79, HV M4m, HV I10 en MW41)

Leveringen
Publicatie datum
26-02-2016
Deadline
04-04-2016 15:00
Geraamde totale waarde
1600000.00 -> 1800000.00 EUR
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Procedure met onderhandelingen
Aanbestedende overheid
NMBS-Procurement & Investment | 1060 Brussel, BE | Nutssectoren | Vervoersdiensten per spoor
Opdrachtcodes (CPV)
24955000 - Chemische toiletten
34600000 - Spoor- en tramlocomotieven, rollend materieel en onderdelen
44411700 - WC-brillen, deksels, toiletpotten en stortbakken
45215500 - Openbare toiletten
Korte inhoud
Onderdelen van de WC-modellen EVAC voor het rollend materieel van de NMBS (MR08, MR66-79, HV M4m, HV I10 en MW41)
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
- Indien de kandidaat-inschrijver deel uitmaakt van een groep van bedrijven dient door hem gedetailleerd te worden aangegeven hoe de bedrijven zich binnen de groep tot elkaar verhouden en welke financiële relatie er bestaat tussen hen;
- Per kandidaat-inschrijver / vennoot:
o De door een accountant goedgekeurde jaarverslagen over de afgelopen drie boekjaren (Enkel documenten in het Frans, Nederlands en Engels worden aanvaard);
o De omzetcijfers van de laatste 5 jaren;
0 De winst- en verliescijfers van de laatste 5 jaren.
Deze gegevens worden gebruikt om na te gaan of de economische en financiële draagkracht van de firma in verhouding staat tot deze opdracht.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
- Een referentielijst van analoge projecten (dus m.b.t. de levering van volledige WC-modules voor treinen) die succesvol zijn verricht de laatste 5 jaar met vermelding van de aantallen, bedragen, leveringsdata en de namen van de opdrachtgevers;
- Een lijst van de mogelijke leveranciers en/of onderaannemers van belangrijke onderdelen;
- Een beschrijving van de onderneming evenals het aantal medewerkers en de vooropgestelde organisatie waaruit blijkt dat de kandidaat in staat is en over de nodige kennis en ervaring beschikt om de gevraagde prestaties te verzekeren.
truck tower-crane sharing