Afdeling Zeeschelde
Aankondiging van een opdracht

Bouw van 2 nieuwe radartorens t.b.v. de uitbreiding Boveneinde Rede Antwerpen (BRA) van de Schelderadarketen (SRK)

Bouw van 2 nieuwe radartorens t.b.v. de uitbreiding Boveneinde Rede Antwerpen (BRA) van de Schelderadarketen (SRK)

Publicatiedatum
07-10-2015
Deadline
16-11-2015 om 09:45
Opdrachtcodes (CPV)
44212230 - Torens
45000000 - Bouwwerkzaamheden
45223500 - Gewapendbetonstructuren
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Afdeling Zeeschelde
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113 bus 44, 2018 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
ir. Dorien Verstraete

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Art 61 Uitsluitingsgronden
De tekst van artikel 61, §4 van het standaardbestek wordt integraal vervangen door onderstaande tekst:
§4 Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in art. 61.
Volgende documenten moeten aan de offerte toegevoegd worden:
- voor alle inschrijvers: een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke instantie of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf bedoeld in artikel 61, §1 en §2 KB Plaatsing;
- voor de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van de offerte opgemaakt is, op die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is;
- en bijkomend voor de buitenlandse inschrijvers :
- Een origineel attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het land waar hij gevestigd is en waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan de voorschriften inzake bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomst artikel 62, §2 KB Plaatsing;
- Een getuigschrift van niet-faillissement uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het betrokken land;
- Een attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie waaruit blijkt dat de betrokkene in orde is met de betaling van zijn belastingen (directe belastingen en btw).
De attesten zijn niet ouder dan drie maanden te rekenen vanaf de datum van de opening van de offertes.

Economische en financiële draagkracht

Art 67 Financiële en economische draagkracht

Eventuele minimumeisen:

Inschrijvers van vreemde nationaliteit dienen zelf de nodige bewijsstukken inzake erkenning bij hun offerte te voegen.
De werken van de door onderhavige bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de (onder)categorie(ën) D1 en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 5 behoren.
Voor wat betreft de funderingswerken dient de (onder)aannemer te beschikken over een erkenning E2.
Voor wat de werken aan de elektrische installaties betreft, dient de (onder)aannemer te beschikken over een erkenning P1.

Vakbekwaamheid

Art. 69 Technische bekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Inschrijvers van vreemde nationaliteit dienen zelf de nodige bewijsstukken inzake erkenning bij hun offerte te voegen.
De werken van de door onderhavige bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de (onder)categorie(ën) D1 en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 5 behoren.
Voor wat betreft de funderingswerken dient de (onder)aannemer te beschikken over een erkenning E2.
Voor wat de werken aan de elektrische installaties betreft, dient de (onder)aannemer te beschikken over een erkenning P1.
Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemers van werken, tonen de inschrijvers hun technische bekwaamheid aan door de volgende referentie(s):
Een lijst van de 3 belangrijkste werken uitgevoerd tijdens de vijf jaar voorafgaand aan de aankondiging van deze opdracht met een gezamenlijke waarde van 2,5 miljoen euro, waaruit zijn ervaring in de bedoelde materie moet blijken en die worden gestaafd met getuigschriften van goede uitvoering. Deze getuigschriften vermelden:
- de inhoud van de opdracht;
- het bedrag van de opdracht;
- de uitvoeringsperiode van de opdracht;
- de naam en contactgegevens van een contactpersoon bij het bedrijf, de instelling of de organisatie waarvoor de opdracht werd verricht;
- of de werken werden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en of ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht.
In geval van werken voor particulieren, kunnen de referenties , bij ontstentenis van een getuigschrift van de opdrachtgever, worden gestaafd door een verklaring van de inschrijver zelf.
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor ten aanzien van de opgegeven referentielijst van uitgevoerde opdrachten rekening te houden met haar eigen ervaring met de betrokken kandidaat/ inschrijver alsook onderzoek te verrichten betreffende de opdrachten, die de kandidaat/inschrijver bij andere entiteiten heeft verricht.